سی امین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

سی امین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع بررسی معنا شناختی تعاریف ارائه شده در زمینه هنر“ با ارائه “آقای دکتر دکتر فریدالدین فرید عصر“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 12 تیر ۹7  ساعت 21:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.