“کاوشی در غایت حکمت عملی فارابی” در جلسه کارگروه علمی حکمت عملی

دهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع کاوشی در غایت حکمت عملی فارابی” با ارائه “حجت الاسلام محمدتقی شفیعی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه 11 تیر ۹7  ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.