پانزدهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

پانزدهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع نسبت حکمت عملی با اقسام آن در اندیشه فارابی” با ارائه “حجت الاسلام دکتر محمد علی نوری“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 11 آذر ۹7 ساعت 18 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.