سی و نهمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

سی و نهمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع مبانی و پیامدهای استتیک(جلسه دوم) “ با ارائه “سرکار خانم دکتر مصطفوی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 16 بهمن ۹7 ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.