هشتاد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هشتاد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع فلسفه سیاسی جمهوری اسلامیبا ارائهآقای دکتر علیرضا صدراو با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.