بیست و چهارمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

بیست و چهارمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع شواهدی بر برهانی بودن حکمت عملی در آثار فارابی” با ارائه “آقای دکتر حسام الدین شریفی“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۳ تیر ۹۸ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.