خانه گروه های علمی گروه فلسفه حقوق جلسات گروه فلسفه حقوق

جلسات گروه فلسفه حقوق

جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال ۱۴۰۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۴۹ چیستی فلسفه حقوق دکتر مهدی شهابی
۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۵۰ حقوق بشر: مشکل یا راه حل؟ تامّلی در رویکرد نظریه انتقادی به حقوق بشر علی صابری تولائی
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال ۱۴۰۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۴۴ بازتاب نسبت فقه و عدالت در فلسفه حقوق اسلامی حجت الاسلام دکتر محمد هادی حاضری
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۴۵ نسبت سنجی میان فقه و قانون(چالش ها و راهکارها) حجت الاسلام دکتر محمد هادی حاضری
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۴۶ وضعیت سنجی حوزه دانشی فلسفه حقوق در دانشگاه های برتر آمریکا حجت الاسلام مهدی عطار کاشانی
۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۴۷ نظریه حق در اندیشه علامه طباطبایی(ره) حجت الاسلام امین‌ رضا عابدی‌نژاد
۵ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۴۸ وضعیت سنجی فلسفه حقوق در دانشگاههای برتر انگلیس: تحلیل کیفی و پیشنهادات حجت الاسلام سید محمدرضا هاشمی
۶
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۴۱ بررسی انتقادی نظریه هربرت هارت پیرامون قانون مدرن با تکیه بر آراء علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر رضا آذریان
۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۴۲ تبیین نظریه حق در اندیشه حضرت آیه الله مصباح یزدی حجت الاسلام دکتر امین رضا عابدی نژاد
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۴۳ نسبت میان حق حاکمیت الهی و مردم سالاری حجت الاسلام دکتر عبد الله عصاره
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۳۴ بررسی طرح پیشنهادی اولویتهای کار گروه
(کارگروه فلسفه حقوق بشر)
آقای دکتر حکمت نیا
۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۳۵ خوانش مقاله
(کارگروه فلسفه حقوق بشر)
آقای دکتر حکمت نیا
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۳۶ تحلیل انتقادی ماهیت جرم در اندیشه دورکیم
(کارگروه فلسفه حقوق کیفری)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا
۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۳۷ باز خوانی مقاله هیومن رایتس آقای دکتر حکمت نیا
۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۳۸ باز خوانی مقاله هیومن رایتس آقای دکتر حکمت نیا
۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۳۹ اعتبار سنجی مفهوم قانون به معنای اثبات گرایانه از منظر فقه امامیه دکتر رضا احسانی
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ ۲۳ مساله شناسی فلسفه حقوق عمومی اعضاء محترم گروه
۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۲۴ تقنین پژوهی منظوم، برمدار عروض حقوق مدرن دکتر جواهری نمایش
۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۲۵ فلسفه حقوق دکتر کاظمینی
۴ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۲۶ رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت دکتر راست خدیو
۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۲۷ ارائه مباحث اساتید آقایان دکترصادقی دکتر جاویدی ودکتر نصیری .جلسه دوم :مذاکره در خصوص نظام ومسائل وموضوعات گروه اعضاء محترم گروه
۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۲۸ رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت(۲) دکتر راست خدیو
۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۲۹ گزارش کارهای پژوهشی محوله اعضاء محترم گروه
۸ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۳۰ رویکردهای مواجه نظری اندیشمندان اسلامی با قانون دکتر حسنلو
۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۳۱ ۱-“ماهیت رابطه جرم وگناه در بسترفقه”
۲-“ماهیت جرم در نگاه خواجه نصیر”
۳-اسلام ومسئله جرم انگاری”
۴-ماهیت جرم ذر فرهنگ وفلسفه غرب”
  1. آقای مرتضوی
  2. آقای نصیری
  3. آقای صابری
  4. دکترراست خدیو
۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۳۲ تکمیل سمینار رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت”(جلسه سوم) دکتر راست خدیو
۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۳۳ اسلام ومسئله جرم انگاری دکتر صابری
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۰ برنامه ریزی جلسات گروه اعضاءگروه
۲ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۱۲ روش شناسی علم حقوق دکتر حکمت نیا
۳ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۳ اسلام ومبانی جرم انگاری:باز طراحی محل نزاع دکتر صابری نمایش
۴ ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ۱۴ بررسی سمینار دکتر صابری در باب
اسلام ومبانی جرم انگاری:باز طراحی محل نزاع
دکتر صابری
۵ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ ۱۵ نقد بررسی سمینار دکتر حکمت نیا در باب روش شناسی علم حقوق دکتر حکمت نیا
۶ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۱۶ فلسفه علم اصول حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی عبداللهی
۷ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۱۷ نقد و بررسی سمینار دکتر عبداللهی در باب فلسفه علم اصول حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی عبداللهی
۸ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ ۱۸ انسان شناسی دینی و مسئله حقوق بشر آقای دکتر بیگدلی نمایش
۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۹ نقد وبررسی سمینارآقای دکتر بیگدلی با موضوع (انسان شناسی دینی ومسئله حقوق بشر) دکتربیگدلی
۱۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۲۰ جایگاه انسان در نظام حقوق بشراسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر طالبی نمایش
۱۱ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ۲۱ انتظارات مشروع در حقوق عمومی کشورهای اروپایی دکترعباس کد خدایی
۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۲۲ برنامه ریزی سال آینده وشکل گیری کارگروه ها اعضاء محترم گروه
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ۸ بررسی وتبیین نظام مسایل فلسفه حقوق دکتر حکمت نیا
۲ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۹ فلسفه حق (۱) حجت الاسلام والمسلمین دکتر طالبی
۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۱۰ فلسفه حق (۲) حجت الاسلام والمسلمین دکتر طالبی
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ ۳ حق اعتباری از دیدگاه مرحوم اصفهانی(جلسه دوم) حجه الاسلام والمسلمین نبویان
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۴ حق اعتباری از دیدگاه مرحوم اصفهانی (جلسه سوم) حجه الاسلام والمسلمین نبویان
۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ ۵ حق تکوینی حجه الاسلام والمسلمین نبویان نمایش
۴ ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ ۶ حق مالکیت(۱) حجه الاسلام والمسلمین فتحی
۵ ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ ۷ حق مالکیت(۲) حجه الاسلام والمسلمین فتحی
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ ۱ بررسی برنامه های گروه اعضاءگروه
۲ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ۲ حق اعتباری از دیدگاه مرحوم اصفهانی حجت الاسلام والمسلمین نبویان نمایش
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱
۲
۳
۴
۵
۶