خانه گروه های علمی گروه فلسفه حقوق جلسات گروه فلسفه حقوق

جلسات گروه فلسفه حقوق

جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال 1400
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1400/01/22 44 بازتاب نسبت فقه و عدالت در فلسفه حقوق اسلامی حجت الاسلام دکتر محمد هادی حاضری
2 1400/03/02 45 نسبت سنجی میان فقه و قانون(چالش ها و راهکارها) حجت الاسلام دکتر محمد هادی حاضری
3 1400/07/18 46 وضعیت سنجی حوزه دانشی فلسفه حقوق در دانشگاه های برتر آمریکا حجت الاسلام مهدی عطار کاشانی
4 1400/08/16 47 نظریه حق در اندیشه علامه طباطبایی(ره) حجت الاسلام امین‌ رضا عابدی‌نژاد
5 1400/08/30 48 وضعیت سنجی فلسفه حقوق در دانشگاههای برتر انگلیس: تحلیل کیفی و پیشنهادات حجت الاسلام سید محمدرضا هاشمی
6
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال 1399
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1399/08/26 41 بررسی انتقادی نظریه هربرت هارت پیرامون قانون مدرن با تکیه بر آراء علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر رضا آذریان
2 1399/11/12 42 تبیین نظریه حق در اندیشه حضرت آیه الله مصباح یزدی حجت الاسلام دکتر امین رضا عابدی نژاد
3 1399/12/10 43 نسبت میان حق حاکمیت الهی و مردم سالاری حجت الاسلام دکتر عبد الله عصاره
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال1396
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1396/01/16 34 بررسی طرح پیشنهادی اولویتهای کار گروه
(کارگروه فلسفه حقوق بشر)
آقای دکتر حکمت نیا
2 1396/02/13 35 خوانش مقاله
(کارگروه فلسفه حقوق بشر)
آقای دکتر حکمت نیا
3 1396/02/13 36 تحلیل انتقادی ماهیت جرم در اندیشه دورکیم
(کارگروه فلسفه حقوق کیفری)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا
4 1396/02/27 37 باز خوانی مقاله هیومن رایتس آقای دکتر حکمت نیا
5 1396/03/03 38 باز خوانی مقاله هیومن رایتس آقای دکتر حکمت نیا
6 1396/07/29 39 اعتبار سنجی مفهوم قانون به معنای اثبات گرایانه از منظر فقه امامیه دکتر رضا احسانی
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال1395
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1395/07/01 23 مساله شناسی فلسفه حقوق عمومی اعضاء محترم گروه
2 1395/08/03 24 تقنين پژوهي منظوم، برمدار عروض حقوق مدرن دکتر جواهری نمایش
3 1395/09/02 25 فلسفه حقوق دکتر کاظمینی
4 1395/09/30 26 رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت دکتر راست خدیو
5 1395/10/01 27 ارائه مباحث اساتید آقایان دکترصادقی دکتر جاویدی ودکتر نصیری .جلسه دوم :مذاکره در خصوص نظام ومسائل وموضوعات گروه اعضاء محترم گروه
6 1395/10/28 28 رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت(2) دکتر راست خدیو
7 1395/10/29 29 گزارش کارهای پژوهشی محوله اعضاء محترم گروه
8 1395/11/26 30 رویکردهای مواجه نظری اندیشمندان اسلامی با قانون دکتر حسنلو
9 1395/11/27 31 1-“ماهیت رابطه جرم وگناه در بسترفقه”
2-“ماهیت جرم در نگاه خواجه نصیر”
3-اسلام ومسئله جرم انگاری”
4-ماهیت جرم ذر فرهنگ وفلسفه غرب”
  1. آقای مرتضوی
  2. آقای نصیری
  3. آقای صابری
  4. دکترراست خدیو
10 1395/12/24 32 تکمیل سمینار رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت”(جلسه سوم) دکتر راست خدیو
11 1395/12/25 33 اسلام ومسئله جرم انگاری دکتر صابری
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال 1394
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1394/06/25 10 برنامه ریزی جلسات گروه اعضاءگروه
2 1394/07/05 12 روش شناسی علم حقوق دکتر حکمت نیا
3 1394/07/19 13 اسلام ومبانی جرم انگاری:باز طراحی محل نزاع دکتر صابری نمایش
4 1394/08/03 14 بررسی سمینار دکتر صابری در باب
اسلام ومبانی جرم انگاری:باز طراحی محل نزاع
دکتر صابری
5 1394/08/17 15 نقد بررسی سمینار دکتر حکمت نیا در باب روش شناسی علم حقوق دکتر حکمت نیا
6 1394/09/01 16 فلسفه علم اصول حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی عبداللهی
7 1394/09/15 17 نقد و بررسی سمینار دکتر عبداللهی در باب فلسفه علم اصول حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی عبداللهی
8 1394/09/29 18 انسان شناسی دینی و مسئله حقوق بشر آقای دکتر بیگدلی نمایش
9 1394/10/13 19 نقد وبررسی سمینارآقای دکتر بیگدلی با موضوع (انسان شناسی دینی ومسئله حقوق بشر) دکتربیگدلی
10 1394/10/27 20 جایگاه انسان در نظام حقوق بشراسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر طالبی نمایش
11 1394/11/11 21 انتظارات مشروع در حقوق عمومی کشورهای اروپایی دکترعباس کد خدایی
12 1394/12/09 22 برنامه ریزی سال آینده وشکل گیری کارگروه ها اعضاء محترم گروه
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال 1393
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1393/10/30 8 بررسی وتبیین نظام مسایل فلسفه حقوق دکتر حکمت نیا
2 1393/11/14 9 فلسفه حق (1) حجت الاسلام والمسلمین دکتر طالبی
3 1393/12/15 10 فلسفه حق (2) حجت الاسلام والمسلمین دکتر طالبی
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال 1391
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1391/01/28 3 حق اعتباری از دیدگاه مرحوم اصفهانی(جلسه دوم) حجه الاسلام والمسلمین نبویان
2 1391/02/04 4 حق اعتباری از دیدگاه مرحوم اصفهانی (جلسه سوم) حجه الاسلام والمسلمین نبویان
3 1391/03/01 5 حق تکوینی حجه الاسلام والمسلمین نبویان نمایش
4 1391/08/03 6 حق مالکیت(1) حجه الاسلام والمسلمین فتحی
5 1391/08/17 7 حق مالکیت(2) حجه الاسلام والمسلمین فتحی
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال 1390
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1390/10/05 1 بررسی برنامه های گروه اعضاءگروه
2 1390/11/17 2 حق اعتباری از دیدگاه مرحوم اصفهانی حجت الاسلام والمسلمین نبویان نمایش
جلسات گروه علمی فلسفه حقوق سال 1397
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1
2
3
4
5
6