خانه معاونت ها آموزش دوره کوتاه مدت

دوره کوتاه مدت

ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه روز ساعت
1 علم النفس صدرایی عبودیت 1395/07/04 یکشنبه ها 15-16:30
2 معرفت شناسی پیشرفته حسین زاده یزدی 1395/06/18 پنج شنبه ها 8-10
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1 فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی؛ درآمدی بر اجتهاد اخلاقی شریفی 7 1394/07/09 1394/09/26 پنج شنبه ها
2 فلسفه حقوق آذریان 6 1394/07/08 1394/09/04 چهارشنبه ها
3 معرفت شناسی پیشرفته حسین زاده یزدی 20 1394/07/12 1395/02/26 یکشنبه ها
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1 آشنایی با مکتب های عرفانی و شبه عرفانی فنائی اشکوری 6 1393/11/26 1394/01/23 یکشنبه ها
2 ایده آلیسم آلمانی  طالب زاده 6 1393/07/26 1393/10/13 شنبه ها
3 فلسفه روانشناسی  آذربایجانی 9 1393/07/06 1393/10/13 شنبه ها
4 فلسفه علم قاره ای ملایری 9 1393/08/17 1393/11/29 چهار شنبه ها
5 فلسفه اخلاق ( فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی) شریفی 9 1393/12/07 1394/02/31 پنج شنبه ها
6 معرفت شناسی حسین زاده یزدی 13 1393/11/16 1394/03/10 یکشنبه ها
 ردیف  موضوع استاد  آقای تعداد  جلسات  تاریخ شروع  تاریخ خاتمه  توضیحات
1 علم النفس شواهد الربوبیه با رویکرد معرفت شناسی معلمی 11 1392/11/17 1393/03/08 پنج شنبه ها
2 فلسفه روان شناسی آذربایجانی 12 1392/12/17 1393/03/24
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1 شیعه شناسی و پاسخ به شبهات مخالفان (وهابیت) رضانژاد 16 1392/07/06 1392/09/25
2 نقد و بررسی فلسفه غرب (اگزیستانسیالیسم) قمی 1392/07/18
3 معرفت شناسی (2) معلمی 10 1392/07/04 1392/09/28
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1 شیعه شناسی و پاسخ به شبهات مخالفان (وهابیت) رضانژاد اعلام خواهد شد
2 فلسفه علم (2) میرسپاه 23 1391/7/11 1392/02/17
3  فلسفه تحلیلی (با رویکرد تطبیقی به مباحث الفاظ علم اصول) عبداللهی 14 1391/7/8 1392/02/17
4 مکاتب فلسفی جهان اسلام رضایی 13 1391/8/2 1391/10/19 ویژه خواهران
5 اصول و روش رئالیسم نبویان 13 1391/8/10 1391/12/23 ویژه خواهران
6 تفکر عقلی در کتاب و سنت عبدی 13 1391/8/11 1391/10/14 ویژه خواهران
7 الجوهر النضید غفاری 6 1391/8/14 1391/10/10 ویژه خواهران
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1

نقد و بررسی روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز(تجربه دینی)

آذربایجانی 9 1390/12/7 1391/2/24 اتمام دوره
2

فلسفه اخلاق

خواص 12 1390/12/9 1391/3/17 اتمام دوره
3

شیعه شناسی و پاسخ به شبهات مخالفان(وهابیت)

رضانژاد 14 1391/1/26 1391/3/7 اتمام دوره
4

فلسفه علم(1)

میرسپاه 14 1390/12/1 1391/3/23 اتمام دوره
5

علم النفس فلسفی

یوسفی 4 1390/11/30 1391/3/1 اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1

امامت تطبیقی (تحلیل و بررسی امامت)

زهادت 14 1390/7/20 1390/12/17 اتمام دوره
2

روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

آذربایجانی 10 1390/7/17 1390/10/25 اتمام دوره
3

فلسفه ذهن (نقاط قوت و ضعف دیدگاه‌های معاصر فلسفه ذهن)

ذاکری 11 1390/7/19 1390/7/18 اتمام دوره
4

فلسفه تحلیلی (با رویکرد تطبیقی به مباحث الفاظ علم اصول)

عبداللهی 20 1390/7/17 1391/2/31 اتمام دوره
5

فرق انحرافی معاصر (صوفیه، غالیان، اهل حق، شیخیه، بهائیت و…)

رضانژاد 25 1390/7/20 1390/10/14 اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1

بررسی جریانهای فکری بالکان

خلیلوویچ 6 1389/12/16 1390/2/5 اتمام دوره
2

چالشهای فکری جهان معاصر

پارسانیا 11 1389/12/8 1390/3/8 اتمام دوره
3

نقد و بررسی روانشناسی دین (ویلیام جیمز)

آذربایجانی 7 1390/1/27 1390/3/28 اتمام دوره
4

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب شیطان پرستی

شریفی 5 1390/1/22 1390/3/23 اتمام دوره
5

بازتاب مکاتبات فلسفی غرب در میان اسلام

قمی 8 1389/12/7 1390/3/12 اتمام دوره
6

زبان دین

ساجدی 4 1390/1/31 1390/2/20 اتمام دوره
7

افعال گفتاری در فلسفه تحلیلی و علم اصول

عبداللهی 14 1390/2/31 1390/4/8 اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر بابيه و بهائيت

رضانژاد 17 1389/1/28 1389/3/10 اتمام دوره
2

نقد و بررسي فلسفه غرب – هيوم

فتحعلی خانی 5 1389/1/30 1389/3/17 اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر شيخيه

رضانژاد 13 1388/7/19 1388/11/12 اتمام دوره
2

شاخصه هاي عرفان ناب شيعي

فنایی اشکوری 5 1388/7/20 1388/8/18 اتمام دوره
3

تجربه ديني

شیروانی 8 1388/7/24 1388/9/19 اتمام دوره
4

نقد و بررسي فلسفه غرب كانت

محمدرضایی 13 1388/7/13 1388/10/21 اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1

نقد فلسفه غرب كانت

محمدرضایی 6 1388/2/1 1388/3/12 اتمام دوره
2

نقد و بررسي عرفان‌هاي كاذب

شریفی 5 1388/2/12 1388/3/16 ویژه خواهران
اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1 علم دینی پارسانیا 5 1387/7/24 1387/8/2 اتمام دوره
2

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر

رضانژاد 21 1387/7/28 1388/2/6 اتمام دوره
3

نقد و بررسي عرفان‌هاي كاذب

شریفی 9 1387/7/20 1387/9/30 اتمام دوره
4

تحليل و بررسي اصالت وجود

عبودیت 7 1387/7/23 1387/9/5 اتمام دوره
5

تفسير الميزان

غروی 10 1387/7/22 1387/10/2 اتمام دوره
6

نقد و بررسی فلسفه غرب

قمی 7 1387/8/9 1387/12/15 اتمام دوره
7

نقد و بررسي رويكردهاي هرمنوتيك به قرآن

میری 6 1387/7/22 1387/11/8 اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1 علم دینی پارسانیا 4 1387/2/16 1387/3/13 اتمام دوره
2

فرق انحرافي معاصر

رضانژاد 6 1387/2/11 1387/3/5 ویژه خواهران
اتمام دوره
3

فرق انحرافي معاصر

رضانژاد 5 1387/2/11 1387/2/29 اتمام دوره
4

معرفت شناسي 1

رضانیا 5 1387/2/10 1387/3/28 اتمام دوره
5

آشنايي با معتزليان جديد 2

علمی 2 1387/2/16 1387/2/23 اتمام دوره
6

شاخصه‌هاي عرفان ناب شيعي

فنائی اشکوری 3 1387/2/7 1387/2/21 ویژه خواهران
اتمام دوره
7

كليات فلسفه سياسي اسلام

واعظی 3 1387/2/11 1387/2/25 اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1

چيستي فلسفه سياسي اسلام

پارسانيا 4 1386/11/15 1386/12/20 اتمام دوره
2 امامت رباني گلپايگاني 22 1386/11/24 1387/3/8 اتمام دوره
3

آشنائي با معتزليان جديد 1

علمی 5 1386/11/13 1386/12/11 اتمام دوره
4

رابطه نفس و بدن

غروی 5 1386/11/15 1386/12/20 اتمام دوره
5

اثبات علم حصولي پيشين خداوند

فیاضی 4 1386/11/11 1386/12/2 اتمام دوره
6

معرفت شناسي

معلمی 8 1387/1/22 1387/9/14 اتمام دوره
7

چيستي عرفان نظري و كاركرد آن

یزدان پناه 4 1386/11/11 1386/12/2 اتمام دوره