خانه جلسات گروه حکمت علمی

جلسات گروه حکمت علمی

جلسات گروه حکمت علمی ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۳۲ کنکاشی دوباره در چیستی عقل عملی نزد فارابی(۲) حجت الاسلام والمسلمین  زهیر انصاریان
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۳۳ کنکاشی دوباره در چیستی عقل عملی نزد فارابی(۳) حجت الاسلام والمسلمین  زهیر انصاریان
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳۴ کنکاشی دوباره در چیستی عقل عملی نزد فارابی(۴) حجت الاسلام والمسلمین  زهیر انصاریان
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۳۵ گذاری بر سعادت انسان در آیینه نگاه فارابی(جلسه اول) حجت الاسلام والمسلمین  جواد دلپذیر
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳۶ وحدت یا تغایر عقل عملی و عقل نظری حجت الاسلام والمسلمین  جمال سروش
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۳۷ گذاری بر سعادت انسان در آینه نگاه فارابی (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین  جواد دلپذیر
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۳۸ نگاهی انتقادی به برداشت های معاصران  از حکمت عملی علامه طباطبایی دکترحسام الدین شریفی
۸

 

جلسات گروه حکمت علمی ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۲/۸ خوانش روز آمد حکمت عملی در اندیشه شهید مطهری حجت الاسلام دکتر زهیر انصاریان
۲ ۱۳۹۸/۱/۲۵ حکمت عملی ،حکمت تمدنی حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابائی
۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲۲ خوانش روز آمد حکمت عملی در اندیشه شهید مطهری حجت الاسلام دکتر زهیر انصاریان
۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۲۳ نسبت حکمت نظری وحکمت عملی حجت الاسلام محمد تقی شفیعی
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲۴ شواهدی بر  برهانی  بودن حکمت عملی در آثار فارابی دکترحسام الدین شریفی
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۳۱ ۲۵ شواهدی بر  برهانی  بودن حکمت عملی در آثار فارابی دکترحسام الدین شریفی
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲۶ شواهدی بر  برهانی  بودن حکمت عملی در آثار فارابی “(جلسه سوم) دکترحسام الدین شریفی
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲۷ ”  واکاوی نسبت حکمت عملی واعتباریات در اندیشه علامه طباطبائی دکترحسام الدین شریفی
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۸ ماهیت عقل نظری وعقل عملی در اندیشه فارابی حجت الاسلام والمسلمین محمد علی نوری
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۲۹ ضرورت امتداد فلسفه در حکمت عملی به لحاظ غایت حجت الاسلام والمسلمین  محمد تقی شفیعی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۳۰ ضرورت امتداد فلسفه در حکمت عملی  به لحاظ غایت(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین  محمد تقی شفیعی
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۳۱ کنکاشی دوباره در چیستی عقل عملی نزد فارابی(۱) حجت الاسلام والمسلمین  زهیر انصاریان

 

جلسات گروه حکمت علمی ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ جستاری در اقسام حکمت عملی در اندیشه فارابی حجت الاسلام سید مجید افضلی
۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مباحث داخلی گروه اعضاء محترم گروه
۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ نسبت سنجی حکمت عملی با سیا ست عملی در اندیشه فارابی حجت الاسلام جواد دلپذیر
۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ برهان پذیری حکمت عملی دکتر یحیی بوذری نژاد
۵ ۱۳۹۷/۱۰/۹ نسبت سنجی حکمت عملی با علوم عملی در اندیشه فارابی حجت الاسلام جواد دلپذیر
۶ ۱۳۹۷/۹/۱۱ نسبت حکمت عملی با اقسام آن در اندیشه فارابی حجت الاسلام محمد علی نوری
۷ ۱۳۹۷/۸/۲۷ اعتباریات علامه طباطبائی با تفسیر آیت الله جوادی آملی “(جلسه دوم) دکتر حسام الدین شریفی
۸ ۱۳۹۷/۸/۲۰ اعتباریات علامه طباطبائی با تفسیر آیت الله جوادی آملی “(جلسه اول) دکتر حسام الدین شریفی
۹ ۱۳۹۷/۷/۲۲ منا سبات شریعت نبوی وحکمت عملی دراندیشه فارابی(۲) حجت الاسلام زهیر انصاریان
۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ منا سبات شریعت نبوی وحکمت عملی دراندیشه فارابی(۱) حجت الاسلام زهیر انصاریان
۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱۱ کاوشی درغایت حکمت عملی فارابی حجت الاسلام محمدتقی شفیعی
۱۲ ۱۳۹۷/۲/۱۷ کاوشی در موضوع حکمت عملی حجت الاسلام سید مجید افضلی
۱۳ ۱۳۹۷/۲/۳ نسبت سنجی جایگاه حکمت عملی ودانش تعلیم وتربیت “(۲) حجت الاسلام مهدی منصوری
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

 

جلسات گروه حکمت علمی ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ نسبت سنجی جایگاه حکمت عملی ودانش تعلیم وتربیت(۱) حجت الاسلام مهدی منصوری
۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مفهوم شناسی حکمت عملی با تاکید براندیشه های فارابی حجت الاسلام جواد دلپذیر
۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ جایگاه حکمت عملی در طبقه بندی دانش ها حجت الاسلام محمد علی نوری
۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ کارکردهای حکمت عملی وچالش های پیش روی آن(۲) دکتر حسام الدین شریفی
۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ کارکردهای حکمت عملی وچالش های پیش روی آن(۱) دکتر حسام الدین شریفی
۶ ۱۳۹۶/۱۰/۹ جلسه مشورتی کارگروه اعضای گروه
۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ بررسی برنامه های کارگروه حکمت عملی اعضای گروه
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷