خانه گروه های علمی حکمت عملی جلسات گروه حکمت عملی

جلسات گروه حکمت عملی

جلسات گروه حکمت عملی ۱۴۰۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۵۸ مبادی حکمت عملی در نگاه فارابی”(۱) حجت الاسلام محمد علی نوری
۲ ۱۴۰۲/۰۰/۲۱ ۵۹ مبادی حکمت عملی در نگاه فارابی”(۲) حجت الاسلام محمد علی نوری
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۶۰ مبادی حکمت عملی در نگاه فارابی”(۳) حجت الاسلام محمد علی نوری
۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۶۱ مبادی حکمت عملی در نگاه فارابی”(۴) حجت الاسلام محمد علی نوری
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۶۲ نقش مشهورات در حکمت عملی از دیدگاه فارابی حجت الاسلام محمد علی نوری

 

جلسات گروه حکمت عملی ۱۴۰۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۵۲ ایده ای در باره روش اندیشه در حکمت عملی حجت الاسلام زهیر انصاریان
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۵۳ نسبت حکمت عملی و شریعت (به مثابه مقدمه نسبت سنجی حکمت عملی و فقه)(۱) حجت الاسلام جواد دلپذیر
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۵۴ نسبت حکمت عملی و شریعت (به مثابه مقدمه نسبت سنجی حکمت عملی و فقه)(۲) حجت الاسلام جواد دلپذیر
۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۵۵ اعتباریات علامه طباطبایی و نقش آن در علوم انسانی حجت الاسلام دکتر مهدی منصوری
۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۵۶ واکاوی جایگاه انشائیات در فرآیند کنش ارادی انسانی حجت الاسلام جواد دلپذیر
۶ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۵۷ فضایل انسانی از دیدگاه ارسطو و فارابی حجت الاسلام محمد علی نوری

 

جلسات گروه حکمت عملی ۱۴۰۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۴۲ هم اندیشی در باب موضوعات ومسائل گروه
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۴۳ جایگاه معرفت شناختی عقل عملی نزد ابن سینا
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۴۴ ارزیابی و تکمیل طرح دوره آموزشی «آشنایی با حکمت عملی فارابی
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۴۵ سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی»

جلسه اول”معرفی و نقد مقدمه”

۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۴۶ ”   سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی»

جلسه دوم: معرفی و نقد بخش اول: حکمت عملی ارسطو و علوم انسانی

۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۴۷ ”   سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی»

معرفی و نقدفصل ششم از بخش دوم: علامه طباطبایی و علوم انسانی

۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۴۸ ”   سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی»

معرفی و نقد فصل اول از بخش دوم،فارابی و علوم انسانی(۱)

۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۴۹ ”   سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی»

معرفی و نقد فصل اول از بخش دوم،فارابی و علوم انسانی(۲)

۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۵۰ سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب«جایگاه شناسی حکمت عملی»معرفی و نقد فصل پنجم از بخش دوم : ملاصدرا و حکمت عملی حجت الاسلام مهدی منصوری نمایش
۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۵۱ سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی»معرفی و نقد فصل سوم از بخش دوم : ابن سینا و حکمت عملی حجت الاسلام و المسلمین زهیر انصاریان

 

جلسات گروه حکمت عملی ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۳۲ کنکاشی دوباره در چیستی عقل عملی نزد فارابی(۲) حجت الاسلام والمسلمین  زهیر انصاریان
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۳۳ کنکاشی دوباره در چیستی عقل عملی نزد فارابی(۳) حجت الاسلام والمسلمین  زهیر انصاریان
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳۴ کنکاشی دوباره در چیستی عقل عملی نزد فارابی(۴) حجت الاسلام والمسلمین  زهیر انصاریان
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۳۵ گذاری بر سعادت انسان در آیینه نگاه فارابی(جلسه اول) حجت الاسلام والمسلمین  جواد دلپذیر
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳۶ وحدت یا تغایر عقل عملی و عقل نظری حجت الاسلام والمسلمین  جمال سروش
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۳۷ گذاری بر سعادت انسان در آینه نگاه فارابی (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین  جواد دلپذیر
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۳۸ نگاهی انتقادی به برداشت های معاصران  از حکمت عملی علامه طباطبایی دکترحسام الدین شریفی
۸

 

جلسات گروه حکمت عملی ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۲/۸ خوانش روز آمد حکمت عملی در اندیشه شهید مطهری حجت الاسلام دکتر زهیر انصاریان
۲ ۱۳۹۸/۱/۲۵ حکمت عملی ،حکمت تمدنی حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابائی
۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲۲ خوانش روز آمد حکمت عملی در اندیشه شهید مطهری حجت الاسلام دکتر زهیر انصاریان
۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۲۳ نسبت حکمت نظری وحکمت عملی حجت الاسلام محمد تقی شفیعی
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲۴ شواهدی بر  برهانی  بودن حکمت عملی در آثار فارابی دکترحسام الدین شریفی
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۳۱ ۲۵ شواهدی بر  برهانی  بودن حکمت عملی در آثار فارابی دکترحسام الدین شریفی
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲۶ شواهدی بر  برهانی  بودن حکمت عملی در آثار فارابی “(جلسه سوم) دکترحسام الدین شریفی
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲۷ ”  واکاوی نسبت حکمت عملی واعتباریات در اندیشه علامه طباطبائی دکترحسام الدین شریفی
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۸ ماهیت عقل نظری وعقل عملی در اندیشه فارابی حجت الاسلام والمسلمین محمد علی نوری
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۲۹ ضرورت امتداد فلسفه در حکمت عملی به لحاظ غایت حجت الاسلام والمسلمین  محمد تقی شفیعی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۳۰ ضرورت امتداد فلسفه در حکمت عملی  به لحاظ غایت(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین  محمد تقی شفیعی
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۳۱ کنکاشی دوباره در چیستی عقل عملی نزد فارابی(۱) حجت الاسلام والمسلمین  زهیر انصاریان

 

جلسات گروه حکمت عملی ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ جستاری در اقسام حکمت عملی در اندیشه فارابی حجت الاسلام سید مجید افضلی
۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مباحث داخلی گروه اعضاء محترم گروه
۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ نسبت سنجی حکمت عملی با سیا ست عملی در اندیشه فارابی حجت الاسلام جواد دلپذیر
۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ برهان پذیری حکمت عملی دکتر یحیی بوذری نژاد
۵ ۱۳۹۷/۱۰/۹ نسبت سنجی حکمت عملی با علوم عملی در اندیشه فارابی حجت الاسلام جواد دلپذیر
۶ ۱۳۹۷/۹/۱۱ نسبت حکمت عملی با اقسام آن در اندیشه فارابی حجت الاسلام محمد علی نوری
۷ ۱۳۹۷/۸/۲۷ اعتباریات علامه طباطبائی با تفسیر آیت الله جوادی آملی “(جلسه دوم) دکتر حسام الدین شریفی
۸ ۱۳۹۷/۸/۲۰ اعتباریات علامه طباطبائی با تفسیر آیت الله جوادی آملی “(جلسه اول) دکتر حسام الدین شریفی
۹ ۱۳۹۷/۷/۲۲ منا سبات شریعت نبوی وحکمت عملی دراندیشه فارابی(۲) حجت الاسلام زهیر انصاریان
۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ منا سبات شریعت نبوی وحکمت عملی دراندیشه فارابی(۱) حجت الاسلام زهیر انصاریان
۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱۱ کاوشی درغایت حکمت عملی فارابی حجت الاسلام محمدتقی شفیعی
۱۲ ۱۳۹۷/۲/۱۷ کاوشی در موضوع حکمت عملی حجت الاسلام سید مجید افضلی
۱۳ ۱۳۹۷/۲/۳ نسبت سنجی جایگاه حکمت عملی ودانش تعلیم وتربیت “(۲) حجت الاسلام مهدی منصوری
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

 

جلسات گروه حکمت عملی ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ نسبت سنجی جایگاه حکمت عملی ودانش تعلیم وتربیت(۱) حجت الاسلام مهدی منصوری
۲ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مفهوم شناسی حکمت عملی با تاکید براندیشه های فارابی حجت الاسلام جواد دلپذیر
۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ جایگاه حکمت عملی در طبقه بندی دانش ها حجت الاسلام محمد علی نوری
۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ کارکردهای حکمت عملی وچالش های پیش روی آن(۲) دکتر حسام الدین شریفی
۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ کارکردهای حکمت عملی وچالش های پیش روی آن(۱) دکتر حسام الدین شریفی
۶ ۱۳۹۶/۱۰/۹ جلسه مشورتی کارگروه اعضای گروه
۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ بررسی برنامه های کارگروه حکمت عملی اعضای گروه
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷