خانه گروه های علمی گروه فلسفه دین جلسات گروه فلسفه دین

جلسات گروه فلسفه دین

جلسات گروه فلسفه دین سال 1397
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1397/02/18 85 پاسخهای علامه طباطبائی به مساله شرّ  حجت الاسلام دکتر صمد پور
2 1397/02/19 86 حقیقت رابطه عمل با جزا  حجت الاسلام دکتر زمانی
3 1397/04/12  87  اصالت متن و نسبیت ظهور حجت الاسلام احمد فربهی نمایش
4 1397/07/03 88 بررسی نقش پیش فرضهای دینی در علوم طبیعی حجت الاسلام دکتر فاضل فلاورجانی نمایش
5 1397/07/17 89 بررسی نقش پیش فرضهای دینی در علوم طبیعی(جلسه دوم)
حجت الاسلام دکتر فاضل فلاورجانی نمایش
6 1397/08/01 90 رویکردها به فلسفه دین در قرن بیستم آقای دکتر امیر خواص
7 1397/08/29 91 بررسی دیدگاه علامه طباطبائی  پیرامون ماهیت معجزه حجت الاسلام دکتر موسوی راد
8 1397/09/27 92 معنویت بدون دین در رویکرد پست مدرن دکتر احمد شاکر نژاد نمایش
9 1397/10/11 93 بررسی و نقد خدا باوری پویشی دکترمنصور نصیری
10 1397/11/09 94 بررسی تطبیقی ساحات وجودی انسان در ادیان حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن
11
12
13
14
15
جلسات گروه فلسفه دین سال 1396
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1396/01/29 73 تبیین های طبیعی و تجربه دینی(2) دکتر منصور نصیری
2 1396/02/19 74 سنجه ها ومعیارهای ارزیابی معنویتها(1) حجت الاسلام دکترمحمدجعفری
3 1396/03/02 75 سنجه ها ومعیارهای ارزیابی معنویتها(2) حجت الاسلام دکترمحمدجعفری نمایش 
4 1396/07/18 76 مولفه های دینی بودن علم دکتر رمضان علی تبار  نمایش
5 1396/08/02  77  نقش معرفت در ایمان  حجت الاسلام ملک زاده
6  1396/08/30  78  نسبت عقل ودین از دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر محمد جعفری نمایش 
7 1396/09/28 79  بررسی راه های اثبات تجارب دینی و مکاشفات عرفانی حجت الاسلام دکتر سید جابرموسوی راد نمایش 
8 1396/10/12  80  مبانی تاریخمندی قرآن ونقد مبانی وحی شناسی حجت الاسلام دکتر عرب صالحی
9  1396/11/10 81  دین وفرهنگ در قاره سرخ(امریکای لاتین)  حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
10  1396/11/24 82  عوامل معناساز ونقش  معلومات عقلی در ظهور معنا حجت الاسلام دکتراحمد فربهی
11 1396/12/08 83  مرز تحمیل آراء عقلی برمتن وحیانی با استظهار تفسیری متا ثر از معلومات عقلی حجت الاسلام دکتراحمد فربهی
12 1396/12/22  84 باورهای کلامی وعلوم انسا نی(جایگاه وچگونگی تاثیر) حجت الاسلام دکترقاسم ترخان
جلسات گروه فلسفه دین سال 1395
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1395/01/24 62 نقد وبررسی تبیین ژنتیکی – تکاملی خدا ناباوری ریچارد داوکینز(2) حجت الاسلام والمسلمین سید فخرالدین طباطبائی
2 1395/02/07 63 نقد وبررسی تبیین ژنتیکی – تکاملی خدا ناباوری ریچارد داوکینز(3) حجت الاسلام والمسلمین سید فخرالدین طباطبائی
3 1395/02/21 64 بررسی اعتبار برهان غایت شناختی با تاکید بر اندیشه های معاصر حجت الاسلام والمسلمین سید جابر موسوی راد
4 1395/08/04 65 1-ارزیابی برنامه ها وفعالیت های گروه 2-بررسی پیشنهادهای لازم در راستای فعالیت بیشتر 3-پشنهاد موضوعات قابل طرح در گروه اعضاء محترم گروه
5 1395/08/18 66 شیوه های رفع تعارض علم ودین از دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر جوادگلی نمایش
6 1395/09/16 67 نورو فلسفه؛ وتجربه دینی دکتر سیامک عبداللهی
7 1395/09/30 68 تقریری عرفانی از نسبت عقل ودین حجت الاسلام علیرضا کرمانی
8 1395/10/14 69 تجربه گرایی،واقع گرایی وخدا دکتر یوسف دانشور
9 1395/10/28 70 تجربه گرایی،واقع گرایی وخدا “(جلسه دوم) دکتر یوسف دانشور
10 1395/11/12 71 بررسی برهان روانشناختی اثبات وجود خدا دکتر سید محمدعلی دیباجی
11 1395/11/26 72 تبیین های طبیعی و تجربه دینی دکتر منصور نصیری
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال 1394
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1394/02/08 51 بررسی چیستی تجربه دینی از دیدگاه هاکینگ حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود اسماعیلی
2 1394/02/22 52 نظریه طراحی هوشمند و چالشهای فرارو حجت الاسلام والمسلمین آقای انبیایی نمایش
3 1394/03/05 53 نقد کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش
4 1394/04/26 54 نقد و بررسی ایمان گروی آنسلمی حجت الاسلام والمسلمین قیومی
5 1394/07/07 55 بررسی ایمان گروی کرکگور حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
6 1394/08/19 56 نقد وبررسی ادلّه دین شناختی انکار تلازم دین ومعنویت حجت الاسلام والمسلمین سید احمد غفاری
7 1394/09/03 57 استفاده از ظرفیت های منطقی در ساختار زبان دین با تاکید بر رویکرد علامه طباطبائی(ره) حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد فربهی
8 1394/10/01 58 تحلیل ادله هستی شناختی وانسان شناختی تفکیک دین ومعنویت سیداحمدغفاری نمایش
9 1394/10/15 59 ویتگنشتاین،مساله زبان خصوصی و ایمان دینی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی عبداللهی
10 1394/11/27 60 ویتگنشتاین،مساله زبان خصوصی و ایمان دینی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی عبداللهی
11 1394/12/11 61 نقد وبررسی تبیین ژنتیکی – تکاملی خدا ناباوری ریچارد داوکینز حجت الاسلام والمسلمین سید فخرالدین طباطبائی
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال 1393
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1393/01/19 40 بررسی تبیین معاد بر اساس دیدگاه مادی انگارانه درباره انسان (2) دکتر ذاکری
2 1393/02/16 41 پارادوکس روشنفکری دینی در مورد نسبت عقل و دین حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفری نمایش
3 1393/07/15 42 ارتقا و توسعه مباحث فلسفه دین و کیفیت آن
4 1393/07/29 43 پاسخی جدید به مسئله شر با استفاده از آموزه های قرآنی حجت الاسلام والمسلمین مبینی نمایش
5 1393/08/27 44 بررسی رابطه علم و دین در المیزان آقای دکتر عبدی
6 1393/09/11 45 عقلانیت علمی و توجیه باورهای دینی آقای دکتر منصور نصیری
7 1393/10/10 46 عقلانیت عملی و توجیه باورهای دینی (جلسه دوم) آقای دکتر منصور نصیری نمایش
8 1393/10/23 47 بررسی رویکردهای مختلف در الهیات تطبیقی و گفتگوی ادیان حجت الاسلام و المسلمین مهدی کریمی نمایش
9 1393/11/17 48 بررسی تطبیقی برهان نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب حجت السلام والمسلمین یارعلی فیروزجایی
10 1393/12/05 49 اعتماد گرایی در معرفت دینی (1) دکتر روحی
11 1393/12/19 50 اعتماد گرایی در معرفت دینی ” (2) دکتر روحی
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال 1392
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1392/01/27 26 واقع گرایی دینی چیستی و چالش ها حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسینی قلعه بهمن
2 1392/02/10 27 بررسی و عقد ناواقع گرایی دان کیوپیت حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسینی قلعه بهمن
3 1392/02/24 28 بررسی برهان صدیقین به روایت علامه طباطبائی (1) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
4 1392/03/07 29 بررسی برهان صدیقین به روایت علامه طباطبائی (2) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
5 1392/04/04 30 بررسی نسبت دین و کارکرد گرایی دینی حجت الاسلام والمسلمین شاکرین
6 1392/07/02 31 الگوهای معرفت شناختی مواجهه با مسئله وجود خدا دکتر رضا اکبری
7 1392/07/16 32 اعجاز قرآن به منزله برهانی بر وجود خدا دکتر محمد رضایی نمایش
8 1392/07/30 33 تبیین در الهیات دکتر نصیری
9 1392/08/27 34 بررسی روش دین شناسی متکلمان (1) حجت الاسلام والمسلمین برنجار
10 1392/09/12 35 بررسی روش دین شناسی متکلمان (2) حجت الاسلام والمسلمین برنجار
11 1392/09/26 36 تأملی در نظریه حضرت آیت الله جوادی آملی در مورد نسبت عقل و دین حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفری نمایش
12 1392/11/08 37 خدا در فلسفه کانت دکتراصغر واعظی نمایش
13 1392/12/06 38 بررسی براهین اثبات وجود خدا از نظر کانت دکتر اصغر واعظی
14 1392/12/20 39 بررسی تبیین معاد بر اساس دیدگاه مادی انگارانه درباره انسان (1) دکتر ذاکری نمایش
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال 1391
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1391/01/29 8 بازخوانی نظریه ایمان به مثابه اراده معطوف به باورازویلیام جیمز حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی نمایش
2 1391/02/12 9 نقد وبررسی نظریه قرآن به مثابه تجربه هرمنوتیکی پیامبر از جهان حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
3 1391/02/26 10 تاریخی نگری دین حجت الاسلام والمسلمین عرب صالحی نمایش
4 1391/03/09 11 نظریه حقیقت دوگانه وپولورالیسم دینی اقای یوسفیان
5 1391/03/23 12 نقد معنویت مدرن حجت الاسلام والمسلمین جعفری نمایش
6 1391/04/06 13 پلان تینگا و امکان معرفت شناسی دینی آقای دکتر یوسف دانشور
7 1391/06/28 14 روایت ماوردس از برهان تجربه دینی (1) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
8 1391/07/11 15 روایت ماوردس از برهان تجربه دینی(2) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
9 1391/07/25 16 دین ومسئله عقلانیت(نیم نگاهی به پروژه معنویت وعقلانیت) دکتر فنائی
10 1391/08/09 17 منطق فهم دین حجه اسلام والمسلمین شاکرین
11 1391/08/23 18 نقش باورها در جهت دهی به سبک زندگی حجه اسلام والمسلمین شریفی
12 1391/09/21 19 فلسفه دین هیوم (برهان نظم) دکتر فتحعلی خانی
13 1391/10/05 20 برهان نظم و رابطه آن با نظام احسن دکتر فتحعلی خانی
14 1391/10/19 21 نقد چندگانه انگاری الویهت در مسیحیت دکتر خواص
15 1391/11/03 22 تبیین فلسفی نظام احسن حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی
16 1391/11/17 23 نقد چندگانه انگاری الویهت در مسیحیت(2) دکتر خواص
17 1391/12/01 24 بررسی هستی شناختی شر در نظام احسن حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
18 1391/12/15 25 بررسی هستی شناختی شر در نظام احسن (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال 1390
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1390/08/10 1 بررسی برنامه های گروه اعضاءگروه
2 1390/09/22 2 معجزه از دو منظر (مابعد الطبیعی ومعرفت شناختی آقای دکتر فتحعلی خانی
3 1390/10/06 3 فلسفه دین قارهای بررسی دیدگاههای هگل آقای دکتر لگنهاوزن
4 1390/10/20 4 دین باوران وین شناسی مدرن حجت الاسلام والمسلمین مطهری
5 1390/11/18 5 دفاع از برهان وجودی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی نمایش
6 1390/12/02 6 زبان تالیفی-شبکه ای قران حجت الاسلام والمسلمین ساجدی نمایش
7 1390/12/16 7 تحلیل وحی شناسی نصر حامد ابو زید حجت الاسلام والمسلمین واعظی