خانه گروه های علمی گروه فلسفه دین جلسات گروه فلسفه دین

جلسات گروه فلسفه دین

جلسات گروه فلسفه دین سال ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۱۰ قلمرو دین در عرصه طب حجت الاسلام و المسلمین جوادگلی نمایش
۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۱۱ امکان و ضرورت اسلامی‌سازی طب در تمدن اسلامی حجت الاسلام و المسلمین فاضل فلاورجانی نمایش
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۱۲ مساله رنج وظرفیت بهره برداری از آن در ادیان آقای دکتر امیر خواص
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱۳ نقش باوربه مناسک دینی در حوزه اخلاق دکتر محمد محمد رضائی
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۱۴ باز تبیین نسبت تعبد وتعقل حجت الاسلام  دکتر محمد جعفری
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۱۵ بررسی و نقد تقابل نظریه فرگشت با برهان نظم ازدیدگاه داوکینز آقای دکتر حامد ساجدی نمایش
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۱۶ بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد کثرت گرایی و آموزه نجات حجت الاسلام دکتر مصطفی آزادیان
۸
جلسات گروه فلسفه دین سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۹۸ چیستی انسان از منظر شهید مطهری حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۹۹ نسبت عقل ودین از منظر شهید مطهری حجت الاسلام محمد کریمی
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۰۰ هویت انسان در قرآن از منظر استاد جوادی آملی حجت الاسلام مصطفی پور
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۰۱ تفکر عقلی منطقی در کتاب وسنت حجت الاسلام فربهی نمایش
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۰۲ تعارض علم ودین در زمینه  برخورد شهابها  با  جنها حجت الاسلام دکتر جواد گلی نمایش
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰۳ نقد و بررسی رویکرد پراگما تیستی به ملاک حقانیت دین حجت الاسلام مرتضی فقیهی فاضل نمایش
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۰۴ رابطه علم و الهیات در قرون وسطای متاخر و تاثیر آن در فضای معاصر حجت الاسلام آقای قلی پور نمایش
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۰۵ نسبت دین و پیشرفت از دیدگاه علامه طباطبایی حجت الاسلام دکترحمید رضا شاکرین
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۰۶ نقش شکاکیت درمعنویت مدرن حجت الاسلام دکتر سید احمدغفاری قره باغ
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۰۷ رابطه دین با معنویت و عرفان حجت الاسلام دکتر محمد جواد رودگر نمایش
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۰۸ رابطه دین با معنویت و عرفان حجت الاسلام و المسلمین صمد دهناد
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۰۹ رابطه دین با معنویت و عرفان حجت الاسلام محمد سربخشی
جلسات گروه فلسفه دین سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۸۵ پاسخهای علامه طباطبائی به مساله شرّ  حجت الاسلام دکتر صمد پور
۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۸۶ حقیقت رابطه عمل با جزا  حجت الاسلام دکتر زمانی
۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲  ۸۷  اصالت متن و نسبیت ظهور حجت الاسلام احمد فربهی نمایش
۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۸۸ بررسی نقش پیش فرضهای دینی در علوم طبیعی حجت الاسلام دکتر فاضل فلاورجانی نمایش
۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۸۹ بررسی نقش پیش فرضهای دینی در علوم طبیعی(جلسه دوم)
حجت الاسلام دکتر فاضل فلاورجانی نمایش
۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۹۰ رویکردها به فلسفه دین در قرن بیستم آقای دکتر امیر خواص
۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۹۱ بررسی دیدگاه علامه طباطبائی  پیرامون ماهیت معجزه حجت الاسلام دکتر موسوی راد
۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۹۲ معنویت بدون دین در رویکرد پست مدرن دکتر احمد شاکر نژاد نمایش
۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۹۳ بررسی و نقد خدا باوری پویشی دکترمنصور نصیری
۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۹۴ بررسی تطبیقی ساحات وجودی انسان در ادیان حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن
۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۹۵ بررسی تطبیقی ساحات وجودی انسان در ادیان(۲) حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن
۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۹۶ نقد و بررسی ذاتی وعرضی دین از نگاه دکتر سروش حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۹۷ الهیات گشوده دکتر سید محمدعلی دیباجی نمایش
جلسات گروه فلسفه دین سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۷۳ تبیین های طبیعی و تجربه دینی(۲) دکتر منصور نصیری
۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۷۴ سنجه ها ومعیارهای ارزیابی معنویتها(۱) حجت الاسلام دکترمحمدجعفری
۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۷۵ سنجه ها ومعیارهای ارزیابی معنویتها(۲) حجت الاسلام دکترمحمدجعفری نمایش 
۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۷۶ مولفه های دینی بودن علم دکتر رمضان علی تبار  نمایش
۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲  ۷۷  نقش معرفت در ایمان  حجت الاسلام ملک زاده
۶  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰  ۷۸  نسبت عقل ودین از دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر محمد جعفری نمایش 
۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۷۹  بررسی راه های اثبات تجارب دینی و مکاشفات عرفانی حجت الاسلام دکتر سید جابرموسوی راد نمایش 
۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲  ۸۰  مبانی تاریخمندی قرآن ونقد مبانی وحی شناسی حجت الاسلام دکتر عرب صالحی
۹  ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۸۱  دین وفرهنگ در قاره سرخ(امریکای لاتین)  حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
۱۰  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۸۲  عوامل معناساز ونقش  معلومات عقلی در ظهور معنا حجت الاسلام دکتراحمد فربهی
۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۸۳  مرز تحمیل آراء عقلی برمتن وحیانی با استظهار تفسیری متا ثر از معلومات عقلی حجت الاسلام دکتراحمد فربهی
۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲  ۸۴ باورهای کلامی وعلوم انسا نی(جایگاه وچگونگی تاثیر) حجت الاسلام دکترقاسم ترخان
جلسات گروه فلسفه دین سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ ۶۲ نقد وبررسی تبیین ژنتیکی – تکاملی خدا ناباوری ریچارد داوکینز(۲) حجت الاسلام والمسلمین سید فخرالدین طباطبائی
۲ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۶۳ نقد وبررسی تبیین ژنتیکی – تکاملی خدا ناباوری ریچارد داوکینز(۳) حجت الاسلام والمسلمین سید فخرالدین طباطبائی
۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۶۴ بررسی اعتبار برهان غایت شناختی با تاکید بر اندیشه های معاصر حجت الاسلام والمسلمین سید جابر موسوی راد
۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۶۵ ۱-ارزیابی برنامه ها وفعالیت های گروه ۲-بررسی پیشنهادهای لازم در راستای فعالیت بیشتر ۳-پشنهاد موضوعات قابل طرح در گروه اعضاء محترم گروه
۵ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۶۶ شیوه های رفع تعارض علم ودین از دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر جوادگلی نمایش
۶ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۶۷ نورو فلسفه؛ وتجربه دینی دکتر سیامک عبداللهی
۷ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۶۸ تقریری عرفانی از نسبت عقل ودین حجت الاسلام علیرضا کرمانی
۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۶۹ تجربه گرایی،واقع گرایی وخدا دکتر یوسف دانشور
۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۷۰ تجربه گرایی،واقع گرایی وخدا “(جلسه دوم) دکتر یوسف دانشور
۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۷۱ بررسی برهان روانشناختی اثبات وجود خدا دکتر سید محمدعلی دیباجی
۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۷۲ تبیین های طبیعی و تجربه دینی دکتر منصور نصیری
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ۵۱ بررسی چیستی تجربه دینی از دیدگاه هاکینگ حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود اسماعیلی
۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۵۲ نظریه طراحی هوشمند و چالشهای فرارو حجت الاسلام والمسلمین آقای انبیایی نمایش
۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۵۳ نقد کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش
۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ ۵۴ نقد و بررسی ایمان گروی آنسلمی حجت الاسلام والمسلمین قیومی
۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ ۵۵ بررسی ایمان گروی کرکگور حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ ۵۶ نقد وبررسی ادلّه دین شناختی انکار تلازم دین ومعنویت حجت الاسلام والمسلمین سید احمد غفاری
۷ ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ ۵۷ استفاده از ظرفیت های منطقی در ساختار زبان دین با تاکید بر رویکرد علامه طباطبائی(ره) حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد فربهی
۸ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ ۵۸ تحلیل ادله هستی شناختی وانسان شناختی تفکیک دین ومعنویت سیداحمدغفاری نمایش
۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۵۹ ویتگنشتاین،مساله زبان خصوصی و ایمان دینی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی عبداللهی
۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ۶۰ ویتگنشتاین،مساله زبان خصوصی و ایمان دینی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی عبداللهی
۱۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۶۱ نقد وبررسی تبیین ژنتیکی – تکاملی خدا ناباوری ریچارد داوکینز حجت الاسلام والمسلمین سید فخرالدین طباطبائی
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ ۴۰ بررسی تبیین معاد بر اساس دیدگاه مادی انگارانه درباره انسان (۲) دکتر ذاکری
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۴۱ پارادوکس روشنفکری دینی در مورد نسبت عقل و دین حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفری نمایش
۳ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۴۲ ارتقا و توسعه مباحث فلسفه دین و کیفیت آن
۴ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ۴۳ پاسخی جدید به مسئله شر با استفاده از آموزه های قرآنی حجت الاسلام والمسلمین مبینی نمایش
۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ ۴۴ بررسی رابطه علم و دین در المیزان آقای دکتر عبدی
۶ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ ۴۵ عقلانیت علمی و توجیه باورهای دینی آقای دکتر منصور نصیری
۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ۴۶ عقلانیت عملی و توجیه باورهای دینی (جلسه دوم) آقای دکتر منصور نصیری نمایش
۸ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ ۴۷ بررسی رویکردهای مختلف در الهیات تطبیقی و گفتگوی ادیان حجت الاسلام و المسلمین مهدی کریمی نمایش
۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ۴۸ بررسی تطبیقی برهان نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب حجت السلام والمسلمین یارعلی فیروزجایی
۱۰ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ ۴۹ اعتماد گرایی در معرفت دینی (۱) دکتر روحی
۱۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ۵۰ اعتماد گرایی در معرفت دینی ” (۲) دکتر روحی
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۲۶ واقع گرایی دینی چیستی و چالش ها حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسینی قلعه بهمن
۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۲۷ بررسی و عقد ناواقع گرایی دان کیوپیت حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسینی قلعه بهمن
۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ۲۸ بررسی برهان صدیقین به روایت علامه طباطبائی (۱) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۲۹ بررسی برهان صدیقین به روایت علامه طباطبائی (۲) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ ۳۰ بررسی نسبت دین و کارکرد گرایی دینی حجت الاسلام والمسلمین شاکرین
۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ ۳۱ الگوهای معرفت شناختی مواجهه با مسئله وجود خدا دکتر رضا اکبری
۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ ۳۲ اعجاز قرآن به منزله برهانی بر وجود خدا دکتر محمد رضایی نمایش
۸ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ۳۳ تبیین در الهیات دکتر نصیری
۹ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۳۴ بررسی روش دین شناسی متکلمان (۱) حجت الاسلام والمسلمین برنجار
۱۰ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ ۳۵ بررسی روش دین شناسی متکلمان (۲) حجت الاسلام والمسلمین برنجار
۱۱ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ ۳۶ تأملی در نظریه حضرت آیت الله جوادی آملی در مورد نسبت عقل و دین حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفری نمایش
۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ ۳۷ خدا در فلسفه کانت دکتراصغر واعظی نمایش
۱۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۳۸ بررسی براهین اثبات وجود خدا از نظر کانت دکتر اصغر واعظی
۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۳۹ بررسی تبیین معاد بر اساس دیدگاه مادی انگارانه درباره انسان (۱) دکتر ذاکری نمایش
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ ۸ بازخوانی نظریه ایمان به مثابه اراده معطوف به باورازویلیام جیمز حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی نمایش
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ ۹ نقد وبررسی نظریه قرآن به مثابه تجربه هرمنوتیکی پیامبر از جهان حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۳ ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ ۱۰ تاریخی نگری دین حجت الاسلام والمسلمین عرب صالحی نمایش
۴ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ ۱۱ نظریه حقیقت دوگانه وپولورالیسم دینی اقای یوسفیان
۵ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ۱۲ نقد معنویت مدرن حجت الاسلام والمسلمین جعفری نمایش
۶ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ ۱۳ پلان تینگا و امکان معرفت شناسی دینی آقای دکتر یوسف دانشور
۷ ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ ۱۴ روایت ماوردس از برهان تجربه دینی (۱) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ ۱۵ روایت ماوردس از برهان تجربه دینی(۲) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ ۱۶ دین ومسئله عقلانیت(نیم نگاهی به پروژه معنویت وعقلانیت) دکتر فنائی
۱۰ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ ۱۷ منطق فهم دین حجه اسلام والمسلمین شاکرین
۱۱ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ ۱۸ نقش باورها در جهت دهی به سبک زندگی حجه اسلام والمسلمین شریفی
۱۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۱۹ فلسفه دین هیوم (برهان نظم) دکتر فتحعلی خانی
۱۳ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۲۰ برهان نظم و رابطه آن با نظام احسن دکتر فتحعلی خانی
۱۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ۲۱ نقد چندگانه انگاری الویهت در مسیحیت دکتر خواص
۱۵ ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۲۲ تبیین فلسفی نظام احسن حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی
۱۶ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ ۲۳ نقد چندگانه انگاری الویهت در مسیحیت(۲) دکتر خواص
۱۷ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ۲۴ بررسی هستی شناختی شر در نظام احسن حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۱۸ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ۲۵ بررسی هستی شناختی شر در نظام احسن (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
جلسات گروه علمی فلسفه دین سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ ۱ بررسی برنامه های گروه اعضاءگروه
۲ ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ ۲ معجزه از دو منظر (مابعد الطبیعی ومعرفت شناختی آقای دکتر فتحعلی خانی
۳ ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ ۳ فلسفه دین قارهای بررسی دیدگاههای هگل آقای دکتر لگنهاوزن
۴ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ ۴ دین باوران وین شناسی مدرن حجت الاسلام والمسلمین مطهری
۵ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ۵ دفاع از برهان وجودی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی نمایش
۶ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۶ زبان تالیفی-شبکه ای قران حجت الاسلام والمسلمین ساجدی نمایش
۷ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۷ تحلیل وحی شناسی نصر حامد ابو زید حجت الاسلام والمسلمین واعظی