خانه گروه های علمی گروه فلسفه علوم انسانی جلسات گروه فلسفه علوم انسانی

جلسات گروه فلسفه علوم انسانی

جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۴۰۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۱۲۶ نگاهی دوباره به دین و داروین دکتر مهدی نساجی
۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۱۲۷ ارتباط فلسفه و علم بیوشیمی با تاکید بر تحلیل معنای حیات پروفسور غلامحسین ریاضی
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۲۸ هوش مصنوعی و علوم انسانی دکتر مهدی انجیدنی
۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۱۲۹ معرفت نفس و پیامدهای ان در سلوک فلسفی و فلسفه علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی ره حجت الاسلام جواد خرمیان

 

جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۴۰۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۱۶ سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علم،

“تقارن تاریخی ایده رویکرد و پارادایم در چیستی علوم انسانی”

دکتر هادی موسوی
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۱۷ سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علم،

” رابطه فلسفه و علوم، بر اساس نظریه تشکیکی وجود”

دکتر حسن مرادی
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۱۱۸ نشست های رابطه متقابل فلسفه و علم، رابطه متقابل فلسفه و مدیریت” دکتر ابوالفضل گائینی
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۱۹ سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علم،

” رابطه فلسفه و علوم، بر اساس نظریه تشکیکی وجود”(جلسه دوم)

دکتر حسن مرادی
۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۲۰ سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علم”

انسان شناسی فطری و دلالتهای آن برای ساخت نظریه های روان شناختی و تربیتی

دکتر محمود نوذری
۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۲۱ علامه و علوم انسانی دکتر عادل پیغامی
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۲۲ از سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علوم ،

” رابطه فلسفه و جامعه شناسی”

دکتر میثم سفید خوش
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۲۳ از سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علوم ،

” رابطه فلسفه و جامعه شناسی”(جلسه دوم)

دکتر میثم سفید خوش
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۲۴ از سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علوم ،

 با محوریت علوم تربیتی

حجت الاسلام دکتر علی لطیفی
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۲۵ از سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علوم ،

 با محوریت دانش پزشگی

دکتراحمدرضا همتی مقدم

 

جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۴۰۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۰۷ تاثیر متقابل علم و فلسفه و بازتاب آن در علوم انسانی دکتر سید حمید طالب زاده
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۰۸ چگونگی و محدوده ی تاثیر متقابل فلسفه وعلوم(۱) حجت الاسلام والمسلمین جواد خرمیان
۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۰۹ چگونگی و محدوده ی تاثیر متقابل فلسفه وعلوم(۲) حجت الاسلام والمسلمین جواد خرمیان نمایش
۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱۱۰ تأثیر متقابل علم و فلسفه از دیدگاه علامه طباطبائی(ره)(۱) حجت الاسلام والمسلمین علی شیروانی نمایش
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۱۱ تأثیر متقابل علم و فلسفه از دیدگاه علامه طباطبائی(ره)(۲) حجت الاسلام والمسلمین علی شیروانی نمایش
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۱۱۲ سلسله نشستهای تاثیر متقابل فلسفه و علم

“تاسیس دانشی با عنوان فلسفه اجتماعی” توسط علامه طباطبایی ره

دکتر هادی موسوی نمایش
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۱۳ بعضی از جنبه های فلسفی فیزیک نوین دکتر رسول رکنی زاده
۸ ۱۱۴
۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱۱۵ روش شناسی علم و دین پژوهی: جایگاه تعامل علم و فلسفه دکتر محمد فتحعلی خانی نمایش

 

جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۰۲ گزارشی از علوم انسانی اسلامی در جنوب شرق آسیا حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیم الهی نمایش
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۰۳ نظریه اعتباریات علامه طباطبایی  به منزله نظریه کنش‌گری ذهن آزاد و تاثیر آن برعلوم انسانی آقای دکتر هادی موسوی نمایش
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰۴ روش نظریه سازی در علوم اجتماعی بر اساس مدل اجتهادی تجربی حجت الاسلام دکتر حسین بستان
۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۰۵ دیدگاه آیت الله مصباح در باره علوم انسانی اسلامی حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۰۶ روش شناسی اقتصاد اسلامی : مطالعه موردی اقتصاد رفاه حجت الاسلام دکترمحمد حسین کرمی

 

جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۹۳ رهیافتی برنحوه تحلیل مسائل اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری دکتر حفیظ الله فولادی نمایش
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۹۴ رابطه نفس و بدن درحکمت صدرایی وحدوث گرایی  و لوازم آن در علوم انسانی دکتر عمو سلطانی
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۹۵ بازخوانی علوم انسانی از منظر صدرالمتالهین شیرازی(۱) حجت الاسلام دکتر پارسانیا
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۹۶ بازخوانی علوم انسانی از منظر صدرالمتالهین شیرازی(۲) حجت الاسلام دکتر پارسانیا
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۹۷ علامه طباطبائی وعلوم انسانی حجت الاسلام دکتر آذربایجانی
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۹۸ روش و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی چهارچوبی برای تحلیل و ارزیابی نظریه های علم دینی و علوم انسانی آقای دکتر محمد فتحعلی خانی
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۹۹ روش و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی چهارچوبی برای تحلیل و ارزیابی نظریه های علم دینی و علوم انسانی آقای دکتر محمد فتحعلی خانی
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۰۰ روشهای کاربست دین در علوم انسانی حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۰۱ روشهای کاربست دین در علوم انسانی حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی
جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱  ۸۵ نقش انسان شناسی در علوم انسانی دکتر هادی موسوی نمایش
۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۸۶ نقش انسان شناسی در علوم انسانی (۲) دکتر هادی موسوی نمایش
۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۸۷ نقش انسان شناسی در علوم انسانی (۳) دکتر هادی موسوی
۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۸۸ علوم اجتماعی وعلامه طباطبائی از منظر تفسیر المیزان حجت الاسلام دکتر قائمی نیا
۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۸۹ نظریه تفکر اجتماعی علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر شیروانی
۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۹۰ واکاوی و نقد نظریه تفکر اجتماعی علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر شیروانی
۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۹۱ نقش انقلاب اسلامی در احیای  علوم انسانی حجت الاسلام محمد علی سوادی
۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۹۲ خواجه نصیرالدین طوسی و علوم انسانی دکتر یوسفی راد نمایش
۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۹۳ سید علی بن محمدبن دُقماق حسینی(صاحب کتاب نزهه العشاق) و علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۷۵ فارابی وعلوم انسانی(۱) دکتر قاسم پور حسن
۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۷۶ فارابی وعلوم انسانی(۲) دکتر قاسم پور حسن
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۷۷ فارابی وعلوم انسانی(۳) دکتر قاسم پور حسن
۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۷۸ تاثیر تاریخی وامروزی ابن سینا بر علوم انسانی سرکار خانم دکتر مفتونی نمایش 
۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۷۹ ابن سینا وعلوم انسانی حجت الاسلام سید حمید رضا حسنی
۶  ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۸۰  ابن سینا وعلوم انسانی(۲)  حجت الاسلام سید حمید رضا حسنی
۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴  ۸۱  ابن مسکویه وعلوم انسانی(۱)  حجت الاسلام دکترمحسن مهاجرنیا
۸  ۱۳۹۶/۱۱/۰۲  ۸۲  ابن مسکویه وعلوم انسانی(۲) حجت الاسلام دکترمحسن مهاجرنیا
۹  ۱۳۹۶/۱۱/۱۶  ۸۳  شیخ اشراق وعلوم انسانی(۱)  حجت الاسلام دکترمحمد بهشتی
۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۸۴  شیخ اشراق وعلوم انسانی(۲) حجت الاسلام دکترمحمد بهشتی
جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۶۴ بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی (۱) دکتر تقویان نمایش
۲ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۶۵ بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی (۲) دکتر تقویان
۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۶۶ بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی (۳) دکتر تقویان
۴ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۶۷ هم اندیش اعضاء گروه اعضاء محترم گروه
۵ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۶۸ افلاطون وعلوم انسانی دکتر سلیمان حشمت نمایش
۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ۶۹ “افلاطون وعلوم انسانی”(جلسه دوم) دکتر سلیمان حشمت
۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۷۰ ” علم الاسماء تاریخی دکتر سلیمان حشمت
۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۷۱ امکان علوم انسانی برپایه علم النفس ارسطو(۱) دکترحسین کلباسی اشتری
۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۷۲ امکان علوم انسانی برپایه علم النفس ارسطو(۲) دکترحسین کلباسی اشتری
۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۷۳ امکان علوم انسانی برپایه علم النفس ارسطو(۳) دکترحسین کلباسی اشتری
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۵۵ هم اندیشی اعضاء گروه در باب تعیین موضوعات سال ۹۴ اعضاء محترم گروه
۲ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ۵۶ بازخوانی اندیشه جان سرل در علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین محمد علی عبداللهی
۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۵۷ بازخوانی اندیشه جان سرل در علوم انسانی “(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین محمد علی عبداللهی
۴ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۵۸ بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال ۹۴ و۹۵ اعضاء محترم گروه
۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۵۹ بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی(۱) دکتر چاوشی
۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۶۰ بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی(۲) دکتر چاوشی
۷ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۶۱ بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی(۳) دکتر چاوشی
۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ۶۲ بازخوانی آراء ژاک دریدا در علوم انسانی (۱) دکتر مهدی خبّازی
۹ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۶۳ بازخوانی آراء ژاک دریدا در علوم انسانی (۲) دکتر مهدی خبّازی
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ ۴۴ تأثیر هگل در علوم انسانی اجتماعی (۱) دکتر اردبیلی نمایش
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۴۵ تأثیر هگل در علوم انسانی اجتماعی (۲) دکتر اردبیلی نمایش
۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ ۴۶ بازخوانی هگل از منظر حکمت متعالیه و تأثیر آن در علوم انسانی دکتر سیدحمید طالب زاده
۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۴۷ تأثیر هایدگر بر علوم انسانی دکتر عبدالکریمی
۵ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۴۸ بازخوانی آراء مارکس در فلسفه علوم انسانی دکتر سید حمید طالب زاده
۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۴۹ هم اندیشی در باب مباحث گروه
۷ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۵۰ باز خوانی آراء نیچه در فلسفه علوم انسانی دکتر صافیان
۸ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ ۵۱ بازخوانی آراء پل ریکورد در فلسفه علوم انسانی حجت الاسلام و المسلمین حسنی
۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۵۲ بازخوانی آراء پل ریکورد در فلسفه علوم انسانی (جلسه دوم) حجت الاسلام و المسلمین حسنی نمایش
۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ ۵۳ باز خوانی آراء نیچه درفلسفه علوم انسانی وتاثیر آن برمیشل فوکو دکتر صافیان نمایش
۱۱ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ۵۴ باز خوانی آراء هوسرل دکتر فتح زاده نمایش
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۲۸ ظرفیت شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاقی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین علیزاده
۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۲۹ برنامه ریزی سالانه برای گروه و تعیین موضوعات
۳ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۳۰ فلسفه روان شناسی؛ چیستی و امکان سنجی

حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی

۴ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۳۱ فلسفه تعلیم و تربیت (۱) حجت الاسلام والمسلمین صادق زاده قمصری
۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ ۳۲ فلسفه تعلیم و تربیت (۲) حجت الاسلام والمسلمین صادق زاده قمصری
۶ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۳۳ فلسفه اقتصاد (۱) حجت الاسلام والمسلمین عربی
۷ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ۳۴ فلسفه اقتصاد (۲) حجت الاسلام والمسلمین عربی
۸ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۳۵ فلسفه جامعه شناسی حجت الاسلام والمسلمین بستان
۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۳۶ فلسفه علم تاریخ حجت الاسلام والمسلمین الویری نمایش
۱۰ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۳۷ فلسفه علم تاریخ؛ چالشهای موجود و ظرفیتهای ما حجت الاسلام والمسلمین الویری نمایش
۱۱ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ ۳۸ فلسفه مدیریت؛ چیستی، چالش ها و ظرفیت های ما آقای گائینی
۱۲ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۳۹ بنیاد های فلسفه علوم انسانی از منظر دیلتای و نسبت سنجی آن با نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی(ره) دکتر شجاعی نمایش
۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ ۴۰ تاثیر کانت در فلسفه علوم انسانی (۱) دکتر محمدعلی مرادی
۱۴ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ۴۱ تأثیر کانت در فلسفه علوم انسانی (۲) دکتر محمدعلی مرادی
۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۴۲ تأثیر گادامر در فلسفه علوم انسانی (۱) دکتر معین زاده
۱۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۴۳ تأثیر گادامر در فلسفه علوم انسانی (۲) دکتر معین زاده
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ۱۱ تبین های تکاملی در علوم انسانی دکتر صمدی نمایش
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ ۱۲ انسان از منظر نظریه تکامل دکتر میانداری نمایش
۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ ۱۳ اقتضائات وظرفیتهای فلسفه اسلامی برای علوم انسانی دینی آیت ا… فیاضی نمایش
۴ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ ۱۴ ظرفیت شناسی فلسفه اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۵ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ ۱۵ ظرفیت شناسی و اقتضائات کلام اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین آقای سبحانی نمایش
۶ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ ۱۶ ظرفیت شناسی و اقتضائات کلام اسلامی برای علوم انسانی (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی
۷ ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ ۱۷ ظرفیت شناسی تاریخ و تمدن اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر الویری نمایش
۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۱۸ ظرفیت شناسی تاریخ وتمدن اسلامی برای علوم انسانی(۲) حجت الاسلام والمسلمین الویری
۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۱۹ ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین مبلغی نمایش
۱۰ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ ۲۰ ظرفیت شناسی عرفان اسلامی برای علوم انسانی حجه اسلام والمسلمین یزدان پناه
۱۱ ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ ۲۱ ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی
۱۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ ۲۲ ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی و پاسخ به سوالات حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی نمایش
۱۳ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ۲۳ ظرفیت شناسی علم اصول برای علوم انسانی آیت الله اعرافی نمایش
۱۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ۲۴ ظرفیت شناسی علوم حدیث برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین مسعودی
۱۵ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ ۲۵ ظرفیت شناسی تفسیر و علوم قرآنی برای علوم انسانی آیت الله رجبی
۱۶ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۲۶ ظرفیت شناسی فقه برای علوم انسانی با تکیه بر روان شناسی آیت ا…غروی
۱۷ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ۲۷ ظرفیت شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاق برای علوم انسانی آقای دکتر محسن جوادی
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ ۱ برسی برنامه های گروه اعضاءگروه
۲ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ ۲ چیستی علوم انسانی آقای ابطحی
۳ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ ۳ پاسخ به سوالات چیستی علوم انسانی-گزارشی از همایش مبانی فلسفه علوم انسانی دکتر ابطحی-دکتر علی مصباح
۴ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ۴ پارادایم اجتهادی مدل دینی را بهتر بشناسیم علیپور
۵ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ ۵ علم دینی وروش تجربی علیپور
۶ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ ۶ مباحث داخلی گروه وتعین موضوعات اعضائ گروه
۷ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ ۷ دورویکرد به موضوع اسلامی شدن یا بومی شدن علوم انسانی دکتر سراج زاده نمایش
۸ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ۸ نظریه همروی وعلم دینی دکتر حقیقت نمایش
۹ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ ۹ سنت های فلسفه علم معاصر وچالش های ان دکتر ملایری ومهندس نبوی
۱۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ ۱۰ فلسفه علوم اجتماعی قاره ای(باتاکید بر کتاب حقیقت وروش گادامر دکتر سیدمحمد رضا بهشتی