خانه گروه های علمی گروه فلسفه علوم انسانی جلسات گروه فلسفه علوم انسانی

جلسات گروه فلسفه علوم انسانی

جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال 1397
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1397/04/11  85 نقش انسان شناسی در علوم انسانی دکتر هادی موسوی نمایش
2 1397/04/25 86 نقش انسان شناسی در علوم انسانی (2) دکتر هادی موسوی نمایش
3 1397/07/09 87 نقش انسان شناسی در علوم انسانی (3) دکتر هادی موسوی
4 1397/08/28 88 علوم اجتماعی وعلامه طباطبائی از منظر تفسیر المیزان حجت الاسلام دکتر قائمی نیا
5 1397/10/03 89 نظریه تفکر اجتماعی علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر شیروانی
6 1397/10/17 90 واکاوی و نقد نظریه تفکر اجتماعی علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر شیروانی
7
8
9
10
جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال 1396
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1396/01/28 75 فارابی وعلوم انسانی(1) دکتر قاسم پور حسن
2 1396/02/11 76 فارابی وعلوم انسانی(2) دکتر قاسم پور حسن
3 1396/02/25 77 فارابی وعلوم انسانی(3) دکتر قاسم پور حسن
4 1396/06/20 78 تاثیر تاریخی وامروزی ابن سینا بر علوم انسانی سرکار خانم دکتر مفتونی نمایش 
5 1396/07/24 79 ابن سینا وعلوم انسانی حجت الاسلام سید حمید رضا حسنی
6  1396/09/20 80  ابن سینا وعلوم انسانی(2)  حجت الاسلام سید حمید رضا حسنی
7 1396/10/04  81  ابن مسکویه وعلوم انسانی(1)  حجت الاسلام دکترمحسن مهاجرنیا
8  1396/11/02  82  ابن مسکویه وعلوم انسانی(2) حجت الاسلام دکترمحسن مهاجرنیا
9  1396/11/16  83  شیخ اشراق وعلوم انسانی(1)  حجت الاسلام دکترمحمد بهشتی
10 1396/12/14 84  شیخ اشراق وعلوم انسانی(2) حجت الاسلام دکترمحمد بهشتی
جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال 1395
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1395/01/23 64 بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی (1) دکتر تقویان نمایش
2 1395/02/06 65 بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی (2) دکتر تقویان
3 1395/02/20 66 بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی (3) دکتر تقویان
4 1395/03/10 67 هم اندیش اعضاء گروه اعضاء محترم گروه
5 1395/08/10 68 افلاطون وعلوم انسانی دکتر سلیمان حشمت نمایش
6 1395/08/24 69 “افلاطون وعلوم انسانی”(جلسه دوم) دکتر سلیمان حشمت
7 1395/09/22 70 ” علم الاسماء تاریخی دکتر سلیمان حشمت
8 1395/10/20 71 امکان علوم انسانی برپایه علم النفس ارسطو(1) دکترحسین کلباسی اشتری
9 1395/11/18 72 امکان علوم انسانی برپایه علم النفس ارسطو(2) دکترحسین کلباسی اشتری
10 1395/12/02 73 امکان علوم انسانی برپایه علم النفس ارسطو(3) دکترحسین کلباسی اشتری
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال 1394
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1394/01/17 55 هم اندیشی اعضاء گروه در باب تعیین موضوعات سال 94 اعضاء محترم گروه
2 1394/01/31 56 بازخوانی اندیشه جان سرل در علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین محمد علی عبداللهی
3 1394/02/21 57 بازخوانی اندیشه جان سرل در علوم انسانی “(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین محمد علی عبداللهی
4 1394/06/23 58 بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال 94 و95 اعضاء محترم گروه
5 1394/07/18 59 بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی(1) دکتر چاوشی
6 1394/08/09 60 بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی(2) دکتر چاوشی
7 1394/10/16 61 بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی(3) دکتر چاوشی
8 1394/12/10 62 بازخوانی آراء ژاک دریدا در علوم انسانی (1) دکتر مهدی خبّازی
9 1394/12/24 63 بازخوانی آراء ژاک دریدا در علوم انسانی (2) دکتر مهدی خبّازی
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال 1393
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1393/02/15 44 تأثیر هگل در علوم انسانی اجتماعی (1) دکتر اردبیلی نمایش
2 1393/02/29 45 تأثیر هگل در علوم انسانی اجتماعی (2) دکتر اردبیلی نمایش
3 1393/03/12 46 بازخوانی هگل از منظر حکمت متعالیه و تأثیر آن در علوم انسانی دکتر سیدحمید طالب زاده
4 1393/03/26 47 تأثیر هایدگر بر علوم انسانی دکتر عبدالکریمی
5 1393/06/31 48 بازخوانی آراء مارکس در فلسفه علوم انسانی دکتر سید حمید طالب زاده
6 1393/07/14 49 هم اندیشی در باب مباحث گروه
7 1393/08/26 50 باز خوانی آراء نیچه در فلسفه علوم انسانی دکتر صافیان
8 1393/10/08 51 بازخوانی آراء پل ریکورد در فلسفه علوم انسانی حجت الاسلام و المسلمین حسنی
9 1393/10/22 52 بازخوانی آراء پل ریکورد در فلسفه علوم انسانی (جلسه دوم) حجت الاسلام و المسلمین حسنی نمایش
10 1393/11/06 53 باز خوانی آراء نیچه درفلسفه علوم انسانی وتاثیر آن برمیشل فوکو دکتر صافیان نمایش
11 1393/12/04 54 باز خوانی آراء هوسرل دکتر فتح زاده نمایش
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال 1392
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1392/02/02 28 ظرفیت شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاقی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین علیزاده
2 1392/02/16 29 برنامه ریزی سالانه برای گروه و تعیین موضوعات
3 1392/02/30 30 فلسفه روان شناسی؛ چیستی و امکان سنجی

حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی

4 1392/03/13 31 فلسفه تعلیم و تربیت (1) حجت الاسلام والمسلمین صادق زاده قمصری
5 1392/03/27 32 فلسفه تعلیم و تربیت (2) حجت الاسلام والمسلمین صادق زاده قمصری
6 1392/04/10 33 فلسفه اقتصاد (1) حجت الاسلام والمسلمین عربی
7 1392/07/01 34 فلسفه اقتصاد (2) حجت الاسلام والمسلمین عربی
8 1392/07/15 35 فلسفه جامعه شناسی حجت الاسلام والمسلمین بستان
9 1392/07/29 36 فلسفه علم تاریخ حجت الاسلام والمسلمین الویری نمایش
10 1392/08/27 37 فلسفه علم تاریخ؛ چالشهای موجود و ظرفیتهای ما حجت الاسلام والمسلمین الویری نمایش
11 1392/09/25 38 فلسفه مدیریت؛ چیستی، چالش ها و ظرفیت های ما آقای گائینی
12 1392/10/23 39 بنیاد های فلسفه علوم انسانی از منظر دیلتای و نسبت سنجی آن با نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی(ره) دکتر شجاعی نمایش
13 1392/11/07 40 تاثیر کانت در فلسفه علوم انسانی (1) دکتر محمدعلی مرادی
14 1392/11/21 41 تأثیر کانت در فلسفه علوم انسانی (2) دکتر محمدعلی مرادی
15 1392/12/05 42 تأثیر گادامر در فلسفه علوم انسانی (1) دکتر معین زاده
16 1392/12/19 43 تأثیر گادامر در فلسفه علوم انسانی (2) دکتر معین زاده
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال 1391
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1391/01/21 11 تبین های تکاملی در علوم انسانی دکتر صمدی نمایش
2 1391/02/11 12 انسان از منظر نظریه تکامل دکتر میانداری نمایش
3 1391/03/08 13 اقتضائات وظرفیتهای فلسفه اسلامی برای علوم انسانی دینی آیت ا… فیاضی نمایش
4 1391/03/22 14 ظرفیت شناسی فلسفه اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
5 1391/04/05 15 ظرفیت شناسی و اقتضائات کلام اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین آقای سبحانی نمایش
6 1391/04/19 16 ظرفیت شناسی و اقتضائات کلام اسلامی برای علوم انسانی (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی
7 1391/06/27 17 ظرفیت شناسی تاریخ و تمدن اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر الویری نمایش
8 1391/07/10 18 ظرفیت شناسی تاریخ وتمدن اسلامی برای علوم انسانی(2) حجت الاسلام والمسلمین الویری
9 1391/07/24 19 ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین مبلغی نمایش
10 1391/08/08 20 ظرفیت شناسی عرفان اسلامی برای علوم انسانی حجه اسلام والمسلمین یزدان پناه
11 1391/08/22 21 ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی
12 1391/09/20 22 ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی و پاسخ به سوالات حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی نمایش
13 1391/10/04 23 ظرفیت شناسی علم اصول برای علوم انسانی آیت الله اعرافی نمایش
14 1391/10/18 24 ظرفیت شناسی علوم حدیث برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین مسعودی
15 1391/11/02 25 ظرفیت شناسی تفسیر و علوم قرآنی برای علوم انسانی آیت الله رجبی
16 1391/11/16 26 ظرفیت شناسی فقه برای علوم انسانی با تکیه بر روان شناسی آیت ا…غروی
17 1391/12/14 27 ظرفیت شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاق برای علوم انسانی آقای دکتر محسن جوادی
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال 1390
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1390/07/18 1 برسی برنامه های گروه اعضاءگروه
2 1390/08/02 2 چیستی علوم انسانی آقای ابطحی
3 1390/08/30 3 پاسخ به سوالات چیستی علوم انسانی-گزارشی از همایش مبانی فلسفه علوم انسانی دکتر ابطحی-دکتر علی مصباح
4 1390/09/28 4 پارادایم اجتهادی مدل دینی را بهتر بشناسیم علیپور
5 1390/10/12 5 علم دینی وروش تجربی علیپور
6 1390/10/26 6 مباحث داخلی گروه وتعین موضوعات اعضائ گروه
7 1390/11/10 7 دورویکرد به موضوع اسلامی شدن یا بومی شدن علوم انسانی دکتر سراج زاده نمایش
8 1390/11/24 8 نظریه همروی وعلم دینی دکتر حقیقت نمایش
9 1390/12/08 9 سنت های فلسفه علم معاصر وچالش های ان دکتر ملایری ومهندس نبوی
10 1390/12/22 10 فلسفه علوم اجتماعی قاره ای(باتاکید بر کتاب حقیقت وروش گادامر دکتر سیدمحمد رضا بهشتی