جلسات گروه فلسفه علوم انسانی

جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱  ۸۵ نقش انسان شناسی در علوم انسانی دکتر هادی موسوی نمایش
۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۸۶ نقش انسان شناسی در علوم انسانی (۲) دکتر هادی موسوی نمایش
۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۸۷ نقش انسان شناسی در علوم انسانی (۳) دکتر هادی موسوی
۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۸۸ علوم اجتماعی وعلامه طباطبائی از منظر تفسیر المیزان حجت الاسلام دکتر قائمی نیا
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۷۵ فارابی وعلوم انسانی(۱) دکتر قاسم پور حسن
۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۷۶ فارابی وعلوم انسانی(۲) دکتر قاسم پور حسن
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۷۷ فارابی وعلوم انسانی(۳) دکتر قاسم پور حسن
۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۷۸ تاثیر تاریخی وامروزی ابن سینا بر علوم انسانی سرکار خانم دکتر مفتونی نمایش 
۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۷۹ ابن سینا وعلوم انسانی حجت الاسلام سید حمید رضا حسنی
۶  ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۸۰  ابن سینا وعلوم انسانی(۲)  حجت الاسلام سید حمید رضا حسنی
۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴  ۸۱  ابن مسکویه وعلوم انسانی(۱)  حجت الاسلام دکترمحسن مهاجرنیا
۸  ۱۳۹۶/۱۱/۰۲  ۸۲  ابن مسکویه وعلوم انسانی(۲) حجت الاسلام دکترمحسن مهاجرنیا
۹  ۱۳۹۶/۱۱/۱۶  ۸۳  شیخ اشراق وعلوم انسانی(۱)  حجت الاسلام دکترمحمد بهشتی
۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۸۴  شیخ اشراق وعلوم انسانی(۲) حجت الاسلام دکترمحمد بهشتی
جلسات گروه فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۶۴ بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی (۱) دکتر تقویان نمایش
۲ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۶۵ بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی (۲) دکتر تقویان
۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۶۶ بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی (۳) دکتر تقویان
۴ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۶۷ هم اندیش اعضاء گروه اعضاء محترم گروه
۵ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۶۸ افلاطون وعلوم انسانی دکتر سلیمان حشمت نمایش
۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ۶۹ “افلاطون وعلوم انسانی”(جلسه دوم) دکتر سلیمان حشمت
۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۷۰ ” علم الاسماء تاریخی دکتر سلیمان حشمت
۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۷۱ امکان علوم انسانی برپایه علم النفس ارسطو(۱) دکترحسین کلباسی اشتری
۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۷۲ امکان علوم انسانی برپایه علم النفس ارسطو(۲) دکترحسین کلباسی اشتری
۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۷۳ امکان علوم انسانی برپایه علم النفس ارسطو(۳) دکترحسین کلباسی اشتری
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۵۵ هم اندیشی اعضاء گروه در باب تعیین موضوعات سال ۹۴ اعضاء محترم گروه
۲ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ۵۶ بازخوانی اندیشه جان سرل در علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین محمد علی عبداللهی
۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۵۷ بازخوانی اندیشه جان سرل در علوم انسانی “(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین محمد علی عبداللهی
۴ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۵۸ بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال ۹۴ و۹۵ اعضاء محترم گروه
۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۵۹ بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی(۱) دکتر چاوشی
۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۶۰ بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی(۲) دکتر چاوشی
۷ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۶۱ بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی(۳) دکتر چاوشی
۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ۶۲ بازخوانی آراء ژاک دریدا در علوم انسانی (۱) دکتر مهدی خبّازی
۹ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۶۳ بازخوانی آراء ژاک دریدا در علوم انسانی (۲) دکتر مهدی خبّازی
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ ۴۴ تأثیر هگل در علوم انسانی اجتماعی (۱) دکتر اردبیلی نمایش
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۴۵ تأثیر هگل در علوم انسانی اجتماعی (۲) دکتر اردبیلی نمایش
۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ ۴۶ بازخوانی هگل از منظر حکمت متعالیه و تأثیر آن در علوم انسانی دکتر سیدحمید طالب زاده
۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۴۷ تأثیر هایدگر بر علوم انسانی دکتر عبدالکریمی
۵ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۴۸ بازخوانی آراء مارکس در فلسفه علوم انسانی دکتر سید حمید طالب زاده
۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۴۹ هم اندیشی در باب مباحث گروه
۷ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۵۰ باز خوانی آراء نیچه در فلسفه علوم انسانی دکتر صافیان
۸ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ ۵۱ بازخوانی آراء پل ریکورد در فلسفه علوم انسانی حجت الاسلام و المسلمین حسنی
۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۵۲ بازخوانی آراء پل ریکورد در فلسفه علوم انسانی (جلسه دوم) حجت الاسلام و المسلمین حسنی نمایش
۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ ۵۳ باز خوانی آراء نیچه درفلسفه علوم انسانی وتاثیر آن برمیشل فوکو دکتر صافیان نمایش
۱۱ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ۵۴ باز خوانی آراء هوسرل دکتر فتح زاده نمایش
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۲۸ ظرفیت شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاقی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین علیزاده
۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۲۹ برنامه ریزی سالانه برای گروه و تعیین موضوعات
۳ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۳۰ فلسفه روان شناسی؛ چیستی و امکان سنجی

حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی

۴ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۳۱ فلسفه تعلیم و تربیت (۱) حجت الاسلام والمسلمین صادق زاده قمصری
۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ ۳۲ فلسفه تعلیم و تربیت (۲) حجت الاسلام والمسلمین صادق زاده قمصری
۶ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۳۳ فلسفه اقتصاد (۱) حجت الاسلام والمسلمین عربی
۷ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ۳۴ فلسفه اقتصاد (۲) حجت الاسلام والمسلمین عربی
۸ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۳۵ فلسفه جامعه شناسی حجت الاسلام والمسلمین بستان
۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۳۶ فلسفه علم تاریخ حجت الاسلام والمسلمین الویری نمایش
۱۰ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۳۷ فلسفه علم تاریخ؛ چالشهای موجود و ظرفیتهای ما حجت الاسلام والمسلمین الویری نمایش
۱۱ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ ۳۸ فلسفه مدیریت؛ چیستی، چالش ها و ظرفیت های ما آقای گائینی
۱۲ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۳۹ بنیاد های فلسفه علوم انسانی از منظر دیلتای و نسبت سنجی آن با نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی(ره) دکتر شجاعی نمایش
۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ ۴۰ تاثیر کانت در فلسفه علوم انسانی (۱) دکتر محمدعلی مرادی
۱۴ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ۴۱ تأثیر کانت در فلسفه علوم انسانی (۲) دکتر محمدعلی مرادی
۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۴۲ تأثیر گادامر در فلسفه علوم انسانی (۱) دکتر معین زاده
۱۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۴۳ تأثیر گادامر در فلسفه علوم انسانی (۲) دکتر معین زاده
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ۱۱ تبین های تکاملی در علوم انسانی دکتر صمدی نمایش
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ ۱۲ انسان از منظر نظریه تکامل دکتر میانداری نمایش
۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ ۱۳ اقتضائات وظرفیتهای فلسفه اسلامی برای علوم انسانی دینی آیت ا… فیاضی نمایش
۴ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ ۱۴ ظرفیت شناسی فلسفه اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۵ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ ۱۵ ظرفیت شناسی و اقتضائات کلام اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین آقای سبحانی نمایش
۶ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ ۱۶ ظرفیت شناسی و اقتضائات کلام اسلامی برای علوم انسانی (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی
۷ ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ ۱۷ ظرفیت شناسی تاریخ و تمدن اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر الویری نمایش
۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۱۸ ظرفیت شناسی تاریخ وتمدن اسلامی برای علوم انسانی(۲) حجت الاسلام والمسلمین الویری
۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۱۹ ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین مبلغی نمایش
۱۰ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ ۲۰ ظرفیت شناسی عرفان اسلامی برای علوم انسانی حجه اسلام والمسلمین یزدان پناه
۱۱ ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ ۲۱ ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی
۱۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ ۲۲ ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی و پاسخ به سوالات حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی نمایش
۱۳ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ۲۳ ظرفیت شناسی علم اصول برای علوم انسانی آیت الله اعرافی نمایش
۱۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ۲۴ ظرفیت شناسی علوم حدیث برای علوم انسانی حجت الاسلام والمسلمین مسعودی
۱۵ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ ۲۵ ظرفیت شناسی تفسیر و علوم قرآنی برای علوم انسانی آیت الله رجبی
۱۶ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۲۶ ظرفیت شناسی فقه برای علوم انسانی با تکیه بر روان شناسی آیت ا…غروی
۱۷ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ۲۷ ظرفیت شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاق برای علوم انسانی آقای دکتر محسن جوادی
جلسات گروه علمی فلسفه علوم انسانی سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ ۱ برسی برنامه های گروه اعضاءگروه
۲ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ ۲ چیستی علوم انسانی آقای ابطحی
۳ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ ۳ پاسخ به سوالات چیستی علوم انسانی-گزارشی از همایش مبانی فلسفه علوم انسانی دکتر ابطحی-دکتر علی مصباح
۴ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ۴ پارادایم اجتهادی مدل دینی را بهتر بشناسیم علیپور
۵ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ ۵ علم دینی وروش تجربی علیپور
۶ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ ۶ مباحث داخلی گروه وتعین موضوعات اعضائ گروه
۷ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ ۷ دورویکرد به موضوع اسلامی شدن یا بومی شدن علوم انسانی دکتر سراج زاده نمایش
۸ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ۸ نظریه همروی وعلم دینی دکتر حقیقت نمایش
۹ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ ۹ سنت های فلسفه علم معاصر وچالش های ان دکتر ملایری ومهندس نبوی
۱۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ ۱۰ فلسفه علوم اجتماعی قاره ای(باتاکید بر کتاب حقیقت وروش گادامر دکتر سیدمحمد رضا بهشتی