خانه گروه های علمی گروه معرفت شناسی جلسات گروه معرفت شناسی

جلسات گروه معرفت شناسی

جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۴۰۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۲۲۶ راهکار های پویایی گروه و تعیین موضوعات و برنامه ریزی سال ۱۴۰۲  اعضای گروه
۲ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۲۲۷ بعضی زیرساخت های معرفت شناسی ج،س، پرس دکتر اسحاق طاهری
۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۲۲۸ نقد روش شناسی و معرفت شناسی اندیشه نوح هراری حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمد عباسی
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۲۲۹ مفهوم شناسی جرم و انرژی در فیزیک کلاسیک و نظریه نسبیت خاص (۱) حجت الاسلام دکترمحمدعلی لطفی
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۲۳۰ مفهوم شناسی جرم و انرژی در فیزیک کلاسیک و نظریه نسبیت خاص (۲) حجت الاسلام دکترمحمدعلی لطفی
۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۲۳۱ اعتبار ادراک حسی از منظر قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی(قدس سره) حجت الاسلام دکترمحمدمهدی عبداللهی
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۴۰۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۲۲۱ نقش فضائل معرفتی در رسیدن به معرفت از دیدگاه معرفت شناسی فضیلت با تاکید بر دیدگاه جیسون بائر و نقد بر اساس حکمت متعالیه(۱) حجت الاسلام علیرضا ثابتی پور
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۲۲۲ نقش فضائل معرفتی در رسیدن به معرفت از دیدگاه معرفت شناسی فضیلت با تاکید بر دیدگاه جیسون بائر و نقد بر اساس حکمت متعالیه(۲) حجت الاسلام علیرضا ثابتی پور
۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۲۲۳ بررسی انتقادی جایگاه اصل عدم تناقض در نظام فلسفی کانت از دیدگاه علامه طباطبایی دکتر حسن عبدی
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۲۲۴ دشواره کاشفیت تصدیق منطقی در فلسفه ملاصدرا حجت الاسلام دکترمحمد حسین زاده
۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۲۲۵ روش شناسی علمی-ج،س،پرس دکتر اسحاق طاهری
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۴۰۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۲۱۱ معرفت شناسی لورنس بنجور آقای عیسی موسی زاده نمایش
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۲۱۲ کوگیتوی لکانی و ارزیابی آن از منظر انگار‌ه‌ی ادراک حضوری در حکمت متعالیه آقای رضا احمدی  
۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۲۱۳ دیدگاه علامه حسن زاده در ساحت معرفت حجت الاسلام والمسلمین سید اباذر نبویان  
۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۲۱۴ بررسی اعتبار قطع از منظر علامه حجت الاسلام والمسلمین حسین شهسواری   نمایش
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۲۱۵ تاملی در امکان تقسیم گزاره ها به خارجیه، ذهنیه و حقیقیه حجت الاسلام  والمسلمین فخر روحانی
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۲۱۶ ارزیای برهان معرفت (برهان مِری) در اثبات ویژگی های غیرفیزیکی ذهن

و سنجش پیامدهای آن در فلسفه ذهن و علم النفس اسلامی

حجت الاسلام دکترمحمد حسن فاطمی نیا نمایش
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۲۱۷ اعتبار و واقع نمایی معارف فطری حجت الاسلام دکتر احمد ابوتراب نمایش
۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۲۱۸ اعتبار و واقع نمایی معارف فطری(جلسه دوم) حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی نمایش
۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۲۱۹ “اعتبار وواقع نمایی معارف فطری”(جلسه سوم) حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی نمایش
۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۲۲۰ جایگاه شاکله در نظام معرفت شناختی کانت آقای دکتر عقیل فولادی نمایش
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲۰۳ مغالطات معرفت شناختی ادله عینیت ذات وصفات حجت الاسلام دکتر سید اباذر نبویان
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۰۴ چیستی دلیل آقای دکتر محمد علی پودینه
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲۰۵ بررسی انتقادات کیث لرر در مبناگروی حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲۰۶ شهود حسی حجت الاسلام محمود شریفی
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲۰۷ رئالیسم از دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۲۰۸ تبیین نظریه “شهود عقلی”براساس مبانی حکمت متعالیه حجت الاسلام والمسلمین محمود شریفی نمایش
۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۲۰۹ ” نقش معرفت شناسی در هستی شناسی(توحید صفاتی) حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی
۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۲۱۰ نوآوریهای علامه مصباح یزدی در معرفت شناسی حجت الاسلام والمسلمین حسن معلمی
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۸۹ ابزار شناخت از منظر شهید مطهری حجت الاسلام حسین شهسواری نمایش
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۹۰ شناخت از منظر شهید مطهری حجت الاسلام حسین شهسواری
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۹۱ تعامل برهان وشهود؛ تامین وتتمیم معرفت شناختی آقای دکتر اسحاق طاهری
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۹۲ چالش نا واقع گرایی در فلسفه غرب حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۹۳ نقش سکولاریزم و اومانیسم در شکل‌گیری فلسفه کانت حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی نمایش
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۹۴ نگاه معرفت شناختی به جنبه های از پارادوکس مجهول مطلق و مانند آن در فلسفه اسلامی حجت الاسلام سلیمانی امیری نمایش
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۹۵ نقش سکولاریزم و اومانیسم در شکل‌گیری فلسفه کانت (جلسه دوم) حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۹۶ کیفیت تصحیح خطاها در حس از منظر علامه طباطبائی حجت الاسلام سلیمانی امیری نمایش
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۹۷ تحلیل انتقادی دیدگاه هیوم در باب اعتقادات طبیعی آقای دکتر میثم شادپور نمایش
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۹۸ کیفیت تصحیح خطاها در حس از منظر علامه طباطبائی “(۲) حجت الاسلام سلیمانی امیری
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۹۹ تحلیل انتقادی دیدگاه هیوم در باب منشا و مفاد اعتقاد به اصل علیت آقای دکتر میثم شادپور نمایش
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲۰۰ تحلیل انتقادی دیدگاه هیوم در باب منشا و مفاد اعتقاد به وجود خارجی آقای دکتر میثم شادپور نمایش
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲۰۱ چیستی واعتبار علم از منظر لویتار آقای دکتر پیمانجو
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۰۲ زمینهای نسبی گرایی معرفتی در تفکر ویتگنشتاین متاخر حجت الاسلام دکتر عبدالله محمدی نمایش
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۷۷ بررسی تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت و تاثیر آن بر الهیات حجت الاسلام مصطفی صالحی
۲  ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۷۸ معرفی مبانی فکری و نظام معرفت شناختی جان دیویی  حجت الاسلام محمد صادق علیپور نمایش
۳  ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۷۹  نقد مبانی فکری و نظام معرفت شناختی جان دیویی  حجت الاسلام محمد صادق علیپور نمایش
۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۸۰ ” نقدی بر تقسیم بندی رایج از معقولات اولی وثانوی حجت الاسلام سید جابرموسوی راد نمایش
۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۸۱ مقصود از لوازم عامه در برهانهای انّی از نظر علامه طباطبایی حجت الاسلام  سلیمانی امیری نمایش
۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۸۲ مقصود از لوازم عامه در برهانهای انّی از نظر علامه طباطبایی حجت الاسلام  سلیمانی امیری
۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۸۳ کشف و شهود ؛ اقسام ومراتب آن(۱) دکتر اسحاق طاهری
۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۸۴ کشف و شهود ؛ اقسام ومراتب آن(۲) دکتر اسحاق طاهری نمایش
۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۸۵ تبیین تاثیر منطق رواقی بر منطق اسلامی محمدرضا محمد علیزاده
۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۸۶ تبیین تاثیر منطق رواقی بر منطق اسلامی محمدرضا محمد علیزاده
۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۸۷ نگاهی معرفت شناختی و هستی شناختی به اصل علیّت از دیدگاه چهار فیلسوف(لاک،هیوم،غزالی وشهید مطهری) حجت الاسلام معلمی نمایش
۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۸۸ تبیین ساختار معرفت شناسی اسلامی در مقایسه با معرفت شناسی غربی(دستاوردی از مرکز پژوهشی دائره المعارف علوم عقلی اسلامی) حجت الاسلام ابوترابی وآقای دکتر نجفی
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۶۲ الگوی استدلال درقرآن(۱) محمد رضا محمدعلی زاده
۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۶۳ الگوی استدلال درقرآن “(۲) محمد رضا محمدعلی زاده
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۶۴ روش شناسی خرد ورزی در روایات حجت الاسلام مختار علی رضائی
۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۶۵ مسئله وابزار شناخت در قرآن حجت الاسلام حسین شهسواری
۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۶۶ معرفت شناسی وحی(جلسه اول) حجت الاسلام سید محمد عارف امینی
۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۶۷ معرفت شناسی وحی “(جلسه دوم) حجت الاسلام سید محمد عارف امینی نمایش
۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۶۸ صعود معرفتی در حوزه استدلال مباشر حجت الاسلام محمد حسن عالم
۸  ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶۹ بازخوانی کارکردهای معرفتی اصل عدم تناقض با تاکید برآراءعلامه دکتر حسن عبدی
۹  ۱۳۹۶/۰۹/۱۸  ۱۷۰ بررسی آراء معرفت شناختی کواین از نظر علامه طباطبائی(۱) حجت الاسلام احمد ابراهیمی
۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۷۱  بررسی آراء معرفت شناختی کواین از نظر علامه طباطبائی (۲) حجت الاسلام احمد ابراهیمی
۱۱  ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷۲  بررسی ارکان معرفت از دیدگاه آلستون(۱)  آقای دکتر حسن رضائی
۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰  ۱۷۳  بررسی ارکان معرفت از دیدگاه آلستون(۲)  آقای دکتر حسن رضائی
۱۳  ۱۳۹۶/۱۱/۱۴  ۱۷۴  ارزیابی شیوه های صعود معرفتی  حجت الاسلام محمد حسن عالم
۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۷۵  بدیهی بون چیزی که سبب ندارد واقامه برهان  حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۷۶  وابستگی عقل عملی به عقل نظری در اعتبار واستقلال عقل عملی از عقل نظری در ادراک  حجت الاسلام اسماعیل پور
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ ۱۴۵ نومن وفنومن در فلسفه کانت وپیامدهای معرفت شناختی ودینی آن دکتر اسحاق طاهری
۲ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۱۴۶ مبنا گروی از منظر فومرتون توسط حجت الاسلام والمسلمین امیری
۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۴۷ سیری در تطور وجود ذهنی در اندیشه حکماء مسلمان دکتر حسام الدین شریفی نمایش
۴ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۱۴۸ بررسی تحولات تاریخی نگرش متفکران غربی به مساله معرفت دکتر عبدی
۵ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۴۹ نقش معرفت شناسی در علم اخلاق حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالقاسم زاده
۶ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ۱۵۰ نقدی برپاسخهای پلانتینگا به اشکالات نظریه معرفت شناسی اصلاح شده حجت الاسلام والمسلمین سید جابرموسوی راد نمایش
۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۵۱ رابطه ضرورت با گزاره های پیشین حجت الاسلام والمسلمین سید احمد غفاری
۸ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۱۵۲ بررسی دفاعیه های ارسطو وابن سینا از اصل تناقض در مقابل سوفسطاییان حجت الاسلام والمسلمین یارعلی فیروزجائی
۹ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۵۳ منشأ خطا از دیدگاه علامه طباطبائی یا توجیه علامه در مورد خطاهای ادراکی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۵۴ رابطه ضرورت با گزاره های پیشین “(۲) حجت الاسلام والمسلمین سید احمد غفاری
۱۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۵۵ معرفت شناسی اقتصاد(مسائل وکارکردها) دکترمحمد جواد توکلی
۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵۶ معرفت شناسی طه عبدالرحمن دکترهادی بیگی
۱۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۱۵۷ معرفت شناسی طه عبدالرحمن(۲) دکترهادی بیگی
۱۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۵۸ ارجاع اوّلیات به علم حضوری ازمنظر استاد مصباح حجت الاسلام مهدی احمدخان بیگی
۱۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۵۹ نسبت و تعامل معرفت شناسی وعلم کلام حجت الاسلام دکتر جعفری
۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۶۰ بررسی انتقادی دیدگاه معرفت شناختی ویلفرد سلرز حجت الاسلام دکترعباسعلی امیری
۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۶۱ نقد وارزیابی”خود تنها گروی دکترحسین علی محمدی
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۱۳۰ بررسی موضوعات مطرح شده در گروه معرفت شناسی جهت تدوین اعضاء محترم گروه
۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۱۳۱ تأملی در نقد‌ها‌ی ملاصدرا بر پاسخ حکماء به یک اشکال در بحث وجود ذهنی حجت الاسلام والمسلمین معلمی نمایش
۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۳۲ یقین ونسبت آن با حدود برهان حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۴ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ ۱۳۳ نگرشی به «فهم ارتکازی» در اندیشه اسلامی و اندیشه غربی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مبینی نمایش
۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ ۱۳۴ بررسی بعد معرفتی عقل عملی حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
۷ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ ۱۳۵ نقد وبررسی کتاب بن لایه های شناخت ” نقد مبحث(چگونگی پیدایش شناخت) باحضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی-ناقد حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۳۶ ” نقد وبررسی کتاب بن لایه های شناخت “(جلسه دوم) نقد مبحث(علم تصور است) باحضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی-ناقد حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
۹ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ۱۳۷ ” نقد وبررسی کتاب بن لایه های شناخت “(جلسه سوم) نقدمبحث (ماهیت حمل وضرورت در قضایا) باحضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی-ناقد حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۱۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۸ نقش شکل اول در قواعد استنتاج وکیفیت استخراج قانون از آن حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۱۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ ۱۳۹ معیاریقین در قضایا ازنظر ابن سینا حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۱۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ ۱۴۰ نقد وبررسی کتاب بن لایه های شناخت(جلسه چهارم) نقدمبحث (ساختار و ماهیت قضیه شرطیه) باحضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی-ناقد حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۱۴۱ ” اعتباریات اجتماعی از دیدگاه جان سرل حجت الاسلام والمسلمین عابدینی نمایش
۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ ۱۴۲ صدق وکیفیت احراز آن در مبناگروی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۱۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۱۴۳ جایگاه احساس گرایی در معرفت شناسی زگزبسکی حجت الاسلام والمسلمین شکری
۱۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۱۴۴ جایگاه احساس گرایی در معرفت شناسی زگزبسکی(۲) حجت الاسلام والمسلمین شکری
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۱۱۵ بررسی معیارهای بداهت بدیهیات اولیه حجت الاسلام والمسلمین آقای فیروزجائی
۲ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ ۱۱۶ ظرفیت های سینمابرای مباحث معرفت شناسی حجت الاسلام والمسلمین میرخندان
۳ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۱۱۷ بررسی زبان خصوصی ویتگنشتاین دکتر عبدی
۴ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۱۱۸ بررسی دیدگاه شهید مطهری درباره مطابقت با واقع حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۵ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ ۱۱۹ بررسی انتقادی دیدگاه تجربه گرایانه والتر ترنس استیس حجت الاسلام والمسلمین آقای مبینی نمایش
۶ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۱۲۰ نگرشی به معرفت و شکاکیت به استناد کتاب جهالت(lgnorance) نوشته پیتر انگر از انتشارات دانشگاه آکسفورد آقای عارفی
۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ ۱۲۱ نگرشی به معرفت و شکاکیت به استناد کتاب جهالت(lgnorance) نوشته پیتر انگر از انتشارات دانشگاه آکسفورد “(جلسه دوم) آقای عارفی
۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۲۲ نگرشی به معرفت و شکاکیت به استناد کتاب جهالت(lgnorance) نوشته پیتر انگر از انتشارات دانشگاه آکسفورد “(جلسه سوم آقای عارفی
۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۱۲۳ نقش قوه واهمه در معرفت شناسی ابن سینا حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
۱۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ ۱۲۴ نگرشی به معرفت و شکاکیت به استناد کتاب جهالت(lgnorance) نوشته پیتر انگر از انتشارات دانشگاه آکسفورد “(جلسه چهارم)” آقای عارفی
۱۱ ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ ۱۲۵ بررسی اعتباری بودن علم حصولی از نظر علامه طباطبایی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۲ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۱۲۶ بررسی اعتباری بودن علم حصولی از نظر علامه طباطبایی(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۱۲۷ مولفه ها وساختارهای بشری؛تصدیقات یا قضایا حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده یزدی
۱۴ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ ۱۲۸ بررسی مبادی باور از دیدگاه ابن سینا حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۵ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۱۲۹ بررسی برهان علم به جهان خارج حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ ۱۰۱ نگاهی به انسجام گروی در توجیه معرفت از منظر کیث لرر حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
۲ ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ۱۰۲ نگاهی به انسجام گروی در توجیه معرفت از منظر کیث لرر حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
۳ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ ۱۰۳ ارزش معرفت شناختی دلیل نقلی حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی
۴ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ ۱۰۴ راز بداهت تصوری آقای عارفی
۵ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ ۱۰۵ بررسی نظریات در باب راز بداهت تصوری آقای عارفی
۶ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ ۱۰۶ نسبی گرایی مفهومی حجت الاسلام والمسلمین واعظی
۷ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱۰۷ گزارش فعالیت های گروه معرفت شناسی دائره المعارف علوم عقلی حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی
۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ۱۰۸ سرّ بداهت تصوری آقای عارفی
۹ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ ۱۰۹ نگاهی تاریخی و معرفت شناختی به فهم متعارف دکتر اسحاق طاهری نمایش
۱۰ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ۱۱۰ تبیین نظریه مقبول در سرّ بداهت تصوری آقای عارفی
۱۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ ۱۱۱ جایگاه قاعده ذوات الاسباب و قاعده مالاسسبب در معرفت بشری حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ۱۱۲ آسیبها وبایسته های حوزه معرفت شناسی۲-برنامه ریزی وبررسی پیشنهادات برنامه های آموزشی و پژوهشی اعضاء گروه
۱۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۱۱۳ بررسی ابعاد معرفت شناختی ابتناء علم حصولی بر علم حضوری حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۱۴ ابعاد معرفت شناختی فیلم ماتریکس حجت الاسلام والمسلمین میرخندان
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ ۸۶ تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی وپژوهشی در حوزه معرفت شناسی(۲) اعضاء گروه
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ ۸۷ لوازم شناختی حکمت متعالیه حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۳ ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ ۸۸ ارجاع علوم حصولی به علم حضوری از منظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۴ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ ۸۹ صدق در کانت حجت الاسلام والمسلمین جعفری
۵ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ ۹۰ بررسی وتعیین اولویت ها وبرنامه های گروه در نیم سال دوم ۹۱ اعضاء گروه
۶ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۹۱ بررسی طرح قرآن در معرفت شناسی اعضاء گروه
۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۹۲ بررسی آراء معرفت شناختی فیلسوفان مسلمان حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
۸ ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۹۳ معرفی کتب ومقالات نوشته شده درباره مباحث معرفت شناسی در قران آقای عارفی
۹ ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ ۹۴ اقسام علم ومعرفت در قران حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۱۰ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ ۹۵ رابطه ظن شک ویقین با ایمان حجت الاسلام والمسلمین جعفری
۱۱ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ ۹۶ استدلال از امکان مفاهمه علیه شکاکیت آقای دکتر ذاکری
۱۲ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۹۷ بررسی انتقادی دیدگاه کواین در زمینه معرفت شناسی طبیعی شده آقای دکتر عبدی
۱۳ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ۹۸ بررسی جایگاه معرفت شناختی قلب در قرآن آقای دکتر عبدی نمایش
۱۴ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ ۹۹ بررسی جایگاه معرفت شناسی حس در قرآن آقای دکتر عبدی نمایش
۱۵ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ۱۰۰ بررسی برنامه های گروه در نیم سال اول ۹۲ اعضاء گروه
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ ۷۱ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت (خطا) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۲ ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ ۷۲ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت (کلی و کلی سازی «۱») آقای طاهری
۳ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ ۷۳ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت (کلی و کلی سازی «۲») آقای طاهری
۴ ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ ۷۴ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(ادراک عرض یا ….) حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
۵ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ ۷۵ برنامه ریزی برای برنامه های گروه درسال تحصیلی آینده اعضاء گروه
۶ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ ۷۶ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(اتحاد عالم ومعلوم) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۷ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ ۷۷ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(بحث دلالت) آقای عارفی
۸ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ ۷۸ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(بحث عقل) آقای عبدی
۹ ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ ۷۹ مباحث تطبیقی حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
۱۰ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ ۸۰ حقیقت ادراک حسی ازدیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
۱۱ ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ ۸۱ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(صورت قوه حساسه از نظر کانت)(۱) آقای طاهری
۱۲ ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ ۸۲ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(صورت قوه حساسه از نظر کانت)(۲) آقای طاهری
۱۳ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۸۳ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(بررسی زمان ومکان در فلسفه کانت) آقای عارفی
۱۴ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ ۸۴ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(بررسی زمان ومکان در فلسفه کانت(۲) آقای عارفی
۱۵ ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ ۸۵ تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی وپژوهشی در حوزه معرفت شناسی اعضاء گروه
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۸۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴/۱/۱۳۸۹ ۵۳ جمع بندی ساختار معرفت شناسی اسلامی اعضای گروه
۲ ۲۸/۱/۱۳۸۹ ۵۴ گزارشی ازمدخل یقین از دائره المعارف معرفت شناسی آقای عارفی
۳ ۱۱/۲/۱۳۸۹ ۵۵ عقل از نظر کانت حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
۴ ۲۵/۲/۸۹ ۵۶ مفاهیم کلیدی در فلسفه نظری کانت(۱) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
۵ ۸/۳/۸۹ ۵۷ مفاهیم کلیدی در فلسفه نظری کانت(۲) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
۶ ۲۲/۳/۸۹ ۵۸ مفاهیم کلیدی در فلسفه نظری کانت(۳) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
۷ ۳/۷/۸۹ ۵۹ زمان ومکان استنتاج استعلائی وعلیت(۱) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
۸ ۱۷/۷/۸۹ ۶۰ زمان ومکان استنتاج استعلائی وعلیت(۲) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
۹ ۱/۸/۸۹ ۶۱ علیت تمثیل دوم کتاب کانت حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
۱۰ ۱۵/۸/۸۹ ۶۲ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(چگونگی پیدایش شناخت) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۱۱ ۱۳/۹/۱۳۸۹ ۶۳ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(علم تصور است) حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
۱۲ ۲۷/۹/۱۳۸۹ ۶۴ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(ماهیت حمل وضرورت در قضایا) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۱۳ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ ۶۵ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(ام القضایا یا اصل هوهویت) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۴ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۶۶ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(گزاره سازی و چگونگی معرفت زایی آن ) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۵ ۹/۱۱/۱۳۸۹ ۶۷ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت ( ماهیت قضایای سالبه) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۶ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ ۶۸ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت ( ساختار و ماهیت قضیه شرطیه) حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
۱۷ ۷/۱۲/۱۳۸۹ ۶۹ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت ( جهات در قضایا) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۸ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ ۷۰ نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت (صدق) آقای طاهری
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۸۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۲۲/۱/۱۳۸۸ ۳۹ دیدگاه های مختلف درباب فرق بین مفاهیم ماهوی فلسفی ومنطقی ودیدگاه مورد قبول (۲) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۲ ۵/۲/۱۳۸۸ ۴۰ بررسی آراء معرفت شناختی پِرِس(۱) حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
۳ ۱۹/۲/۱۳۸۸ ۴۱ بررسی آراء معرفت شناختی پِرِس(۲) حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
۴ ۲/۳/۱۳۸۸ ۴۲ بررسی و نقد دیدگاه های پِرِس درمقاله پرسش هایی درباره توانایی های خاص انسان(۱) اعضای گروه
۵ ۳۰/۳/۱۳۸۸ ۴۳ نقد دیدگاه های پِرِس درمقاله پرسش هایی درباره توانایی های خاص انسان(۲) اعضای گروه
۶ ۱۱/۷/۱۳۸۸ ۴۴ تعیین مطالب وموضوعات درون گروهی در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ اعضای گروه
۷ ۲۵/۷/۱۳۸۸ ۴۵ تبار شناسی عناصر در فلسفه نقادی کانت دکتر اسحاق طاهری
۸ ۹/۸/۱۳۸۸ ۴۶ گزارشی از دائره المعارف معرفت شناسی آقای عارفی
۹ ۲۳/۸/۱۳۸۸ ۴۷ معرفی کتاب نقد عقل محض دکتر اسحاق طاهری
۱۰ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ ۴۸ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(۱) حجت الاسلام والمسلمین رضانیا
۱۱ ۳/۱۱/۱۳۸۸ ۴۹ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(۲) حجت الاسلام والمسلمین رضانیا
۱۲ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ ۵۰ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(۳) اعضای گروه
۱۳ ۱/۱۲/۱۳۸۸ ۵۱ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(۴) اعضای گروه
۱۴ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ ۵۲ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(۵) اعضای گروه
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۸۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۳۱/۱/۱۳۸۷ ۲۳ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی اعضای گروه
۲ ۷/۲/۱۳۸۷ ۲۴ بررسی ساختار معرفت شناسی غرب اعضای گروه
۳ ۲۸/۲/۱۳۸۷ ۲۵ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام وغرب(۱) اعضای گروه
۴ ۱۱/۳/۱۳۸۷ ۲۶ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام وغرب(۲) اعضای گروه
۵ ۱/۴/۱۳۸۷ ۲۷ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(۱) اعضای گروه
۶ ۸/۴/۱۳۸۷ ۲۸ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(۲) اعضای گروه
۷ ۲۰/۷/۱۳۸۷ ۲۹ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(۳) اعضای گروه
۸ ۱۱/۸/۱۳۸۷ ۳۰ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(۴) اعضای گروه
۹ ۲۵/۸/۱۳۸۷ ۳۱ نفی سوبژکتیویسم، شک گرائی و اومانیسم حجت الاسلام والمسلمین رضانیا
۱۰ ۹/۹/۱۳۸۷ ۳۲ تمایز میان ضرورت عینی وضرورت قضایا آقای سید علی طا هری خرم آبادی
۱۱ ۲۳/۹/۱۳۸۷ ۳۳ حقیقت معرفت ازدیدگاه فِرِگه حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
۱۲ ۷/۱۰/۱۳۸۷ ۳۴ تفکیک بین مفهوم وشی وتحلیل قضیه به تابع ومتغیر حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
۱۳ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ ۳۵ گرانبار بودن مشاهدات وگزاره های مشاهدتی از نظریه‌ها حجت الاسلام والمسلمین حاجی ابراهیم
۱۴ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ ۳۶ توجیه شرایط مقدمات برهان حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۵ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ ۳۷ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(۵) شورای گروه
۱۶ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ ۳۸ دیدگاه های مختلف درباب فرق بین مفاهیم ماهوی فلسفی ومنطقی ودیدگاه مورد قبول (۱) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۸۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۲۲/۲/۱۳۸۶ ۹ گزارش از نمودار ساختاری در معرفت شناسی غرب حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
۲ ۵/۳/۱۳۸۶ ۱۰ بررسی علم حصولی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) وحضرت آیت الله مصباح یزدی(۱) حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
۳ ۱۹/۳/۱۳۸۶ ۱۱ ارائه ساختار اولیه از معرفت شناسی اسلام وغرب حجج‌اسلام والمسلمین حاجی ابراهیم ورضانیا
۴ ۱۶/۴/۱۳۸۶ ۱۲ مذاکرات درون گروهی شورای گروه
۵ ۱۲/۸/۱۳۸۶ ۱۳ بررسی علم حصولی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) وحضرت آیت الله مصباح یزدی(۲) حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
۶ ۲۶/۸/۱۳۸۶ ۱۴ بررسی علم حصولی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) وحضرت آیت الله مصباح یزدی(۳) حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
۷ ۱۰/۹/۱۳۸۶ ۱۵ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام وغرب اعضای گروه
۸ ۲۴/۹/۱۳۸۶ ۱۶ بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام وغرب اعضای گروه
۹ ۱/۱۰/۱۳۸۶ ۱۷ درآمدی بر احتمال معرفت شناسی(۱) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
۱۰ ۶/۱۱/۱۳۸۶ ۱۸ درآمدی بر احتمال معرفت شناسی(۲) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
۱۱ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ ۱۹ درآمدی بر احتمال معرفت شناسی(۳) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
۱۲ ۲۵/۱۱/۱۳۸۶ ۲۰ برنامه ریزی جلسات آینده گروه شورای گروه
۱۳ ۴/۱۲/۱۳۸۶ ۲۱ واقع نمائی بدیهیات اولیه(۱) آقای سید علی طاهری خرم آبادی
۱۴ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ ۲۲ واقع نمائی بدیهیات اولیه(۲) آقای سید علی طاهری خرم آبادی
جلسات گروه معرفت شناسی سال ۱۳۸۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱/۸/۱۳۸۵ ۱ تعیین مباحث درون گروهی اعضای گروه
۲ ۲۴/۸/۱۳۸۵ ۲ بررسی و تدوین آئین نامه مشترک گروهای علمی اعضای گروه
۳ ۱۵/۹/۱۳۸۵ ۳ راهکارهای استفاده از تمامی اعضاء گروه اعضای گروه
۴ ۲۹/۹/۱۳۸۵ ۴ بررسی موضوعات علمی پیشنهادی از سوی اعضاء اعضای گروه
۵ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ ۵ فلسفه مبتنی بر علم پیشین محض حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۶ ۲/۱۲/۱۳۸۵ ۶ تعیین مباحث درون گروهی اعضای گروه
۷ ۹/۱۲/۱۳۸۵ ۷ تصمیم گیری درباب طر ح مباحث درون گروهی اعضای گروه
۸ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ ۸ مذاکرات درون گروهی اعضای گروه