خانه گروه های علمی گروه معرفت شناسی جلسات گروه معرفت شناسی

جلسات گروه معرفت شناسی

جلسات گروه معرفت شناسی سال 1397
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1397/02/08 177 بررسی تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت و تاثیر آن بر الهیات حجت الاسلام مصطفی صالحی
2  1397/04/02 178 معرفی مبانی فکری و نظام معرفت شناختی جان دیویی  حجت الاسلام محمد صادق علیپور نمایش
3  1397/04/16 179  نقد مبانی فکری و نظام معرفت شناختی جان دیویی  حجت الاسلام محمد صادق علیپور نمایش
4 1397/07/28 180 ” نقدی بر تقسیم بندی رایج از معقولات اولی وثانوی حجت الاسلام سید جابرموسوی راد نمایش
5 1397/08/26 181 مقصود از لوازم عامه در برهانهای انّی از نظر علامه طباطبایی حجت الاسلام  سلیمانی امیری نمایش
6 1397/09/10 182 مقصود از لوازم عامه در برهانهای انّی از نظر علامه طباطبایی حجت الاسلام  سلیمانی امیری
7
8
9
10
11
12
13
14
15
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1396
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1396/01/19 162 الگوی استدلال درقرآن(1) محمد رضا محمدعلی زاده
2 1396/02/02 163 الگوی استدلال درقرآن “(2) محمد رضا محمدعلی زاده
3 1396/02/30 164 روش شناسی خرد ورزی در روایات حجت الاسلام مختار علی رضائی
4 1396/04/10 165 مسئله وابزار شناخت در قرآن حجت الاسلام حسین شهسواری
5 1396/06/04 166 معرفت شناسی وحی(جلسه اول) حجت الاسلام سید محمد عارف امینی
6 1396/07/15 167 معرفت شناسی وحی “(جلسه دوم) حجت الاسلام سید محمد عارف امینی نمایش
7 1396/07/29 168 صعود معرفتی در حوزه استدلال مباشر حجت الاسلام محمد حسن عالم
8  1396/09/04 169 بازخوانی کارکردهای معرفتی اصل عدم تناقض با تاکید برآراءعلامه دکتر حسن عبدی
9  1396/09/18  170 بررسی آراء معرفت شناختی کواین از نظر علامه طباطبائی(1) حجت الاسلام احمد ابراهیمی
10 1396/10/02 171  بررسی آراء معرفت شناختی کواین از نظر علامه طباطبائی (2) حجت الاسلام احمد ابراهیمی
11  1396/10/16 172  بررسی ارکان معرفت از دیدگاه آلستون(1)  آقای دکتر حسن رضائی
12 1396/10/30  173  بررسی ارکان معرفت از دیدگاه آلستون(2)  آقای دکتر حسن رضائی
13  1396/11/14  174  ارزیابی شیوه های صعود معرفتی  حجت الاسلام محمد حسن عالم
14 1396/11/28 175  بدیهی بون چیزی که سبب ندارد واقامه برهان  حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
15 1396/12/19 176  وابستگی عقل عملی به عقل نظری در اعتبار واستقلال عقل عملی از عقل نظری در ادراک  حجت الاسلام اسماعیل پور
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1395
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1395/01/21 145 نومن وفنومن در فلسفه کانت وپیامدهای معرفت شناختی ودینی آن دکتر اسحاق طاهری
2 1395/02/04 146 مبنا گروی از منظر فومرتون توسط حجت الاسلام والمسلمین امیری
3 1395/02/18 147 سیری در تطور وجود ذهنی در اندیشه حکماء مسلمان دکتر حسام الدین شریفی نمایش
4 1395/06/13 148 بررسی تحولات تاریخی نگرش متفکران غربی به مساله معرفت دکتر عبدی
5 1395/06/27 149 نقش معرفت شناسی در علم اخلاق حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالقاسم زاده
6 1395/07/10 150 نقدی برپاسخهای پلانتینگا به اشکالات نظریه معرفت شناسی اصلاح شده حجت الاسلام والمسلمین سید جابرموسوی راد نمایش
7 1395/07/24 151 رابطه ضرورت با گزاره های پیشین حجت الاسلام والمسلمین سید احمد غفاری
8 1395/08/08 152 بررسی دفاعیه های ارسطو وابن سینا از اصل تناقض در مقابل سوفسطاییان حجت الاسلام والمسلمین یارعلی فیروزجائی
9 1395/08/22 153 منشأ خطا از دیدگاه علامه طباطبائی یا توجیه علامه در مورد خطاهای ادراکی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
10 1395/09/06 154 رابطه ضرورت با گزاره های پیشین “(2) حجت الاسلام والمسلمین سید احمد غفاری
11 1395/09/20 155 معرفت شناسی اقتصاد(مسائل وکارکردها) دکترمحمد جواد توکلی
12 1395/10/04 156 معرفت شناسی طه عبدالرحمن دکترهادی بیگی
13 1395/10/18 157 معرفت شناسی طه عبدالرحمن(2) دکترهادی بیگی
14 1395/11/02 158 ارجاع اوّلیات به علم حضوری ازمنظر استاد مصباح حجت الاسلام مهدی احمدخان بیگی
15 1395/11/16 159 نسبت و تعامل معرفت شناسی وعلم کلام حجت الاسلام دکتر جعفری
16 1395/11/30 160 بررسی انتقادی دیدگاه معرفت شناختی ویلفرد سلرز حجت الاسلام دکترعباسعلی امیری
17 1395/12/14 161 نقد وارزیابی”خود تنها گروی دکترحسین علی محمدی
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1394
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1394/01/29 130 بررسی موضوعات مطرح شده در گروه معرفت شناسی جهت تدوین اعضاء محترم گروه
2 1394/02/19 131 تأملی در نقد‌ها‌ی ملاصدرا بر پاسخ حکماء به یک اشکال در بحث وجود ذهنی حجت الاسلام والمسلمین معلمی نمایش
3 1394/03/02 132 یقین ونسبت آن با حدود برهان حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
4 1394/03/16 133 نگرشی به «فهم ارتکازی» در انديشه اسلامی و انديشة غربی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مبینی نمایش
5 1394/06/21 134 بررسی بعد معرفتی عقل عملی حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
7 1394/07/04 135 نقد وبررسی کتاب بن لایه های شناخت ” نقد مبحث(چگونگی پیدایش شناخت) باحضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی-ناقد حجت الاسلام والمسلمین معلمی
8 1394/07/18 136 ” نقد وبررسی کتاب بن لایه های شناخت “(جلسه دوم) نقد مبحث(علم تصور است) باحضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی-ناقد حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
9 1394/08/16 137 ” نقد وبررسی کتاب بن لایه های شناخت “(جلسه سوم) نقدمبحث (ماهیت حمل وضرورت در قضایا) باحضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی-ناقد حجت الاسلام والمسلمین معلمی
10 1394/08/30 138 نقش شکل اول در قواعد استنتاج وکیفیت استخراج قانون از آن حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
11 1394/09/28 139 معیاریقین در قضایا ازنظر ابن سینا حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
12 1394/10/12 140 نقد وبررسی کتاب بن لایه های شناخت(جلسه چهارم) نقدمبحث (ساختار و ماهیت قضیه شرطیه) باحضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی-ناقد حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
13 1394/10/26 141 ” اعتباریات اجتماعی از دیدگاه جان سرل حجت الاسلام والمسلمین عابدینی نمایش
14 1394/11/10 142 صدق وکیفیت احراز آن در مبناگروی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
15 1394/11/24 143 جایگاه احساس گرایی در معرفت شناسی زگزبسکی حجت الاسلام والمسلمین شکری
16 1394/12/08 144 جایگاه احساس گرایی در معرفت شناسی زگزبسکی(2) حجت الاسلام والمسلمین شکری
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1393
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1393/01/16 115 بررسی معیارهای بداهت بدیهیات اولیه حجت الاسلام والمسلمین آقای فیروزجائی
2 1393/01/30 116 ظرفیت های سینمابرای مباحث معرفت شناسی حجت الاسلام والمسلمین میرخندان
3 1393/02/13 117 بررسی زبان خصوصی ویتگنشتاین دکتر عبدی
4 1393/02/27 118 بررسی دیدگاه شهید مطهری درباره مطابقت با واقع حجت الاسلام والمسلمین معلمی
5 1393/03/10 119 بررسی انتقادی دیدگاه تجربه گرایانه والتر ترنس استیس حجت الاسلام والمسلمین آقای مبینی نمایش
6 1393/03/24 120 نگرشی به معرفت و شکاکیت به استناد کتاب جهالت(lgnorance) نوشته پیتر انگر از انتشارات دانشگاه آکسفورد آقای عارفی
7 1393/06/29 121 نگرشی به معرفت و شکاکیت به استناد کتاب جهالت(lgnorance) نوشته پیتر انگر از انتشارات دانشگاه آکسفورد “(جلسه دوم) آقای عارفی
8 1393/07/26 122 نگرشی به معرفت و شکاکیت به استناد کتاب جهالت(lgnorance) نوشته پیتر انگر از انتشارات دانشگاه آکسفورد “(جلسه سوم آقای عارفی
9 1393/08/24 123 نقش قوه واهمه در معرفت شناسی ابن سینا حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
10 1393/09/08 124 نگرشی به معرفت و شکاکیت به استناد کتاب جهالت(lgnorance) نوشته پیتر انگر از انتشارات دانشگاه آکسفورد “(جلسه چهارم)” آقای عارفی
11 1393/10/06 125 بررسی اعتباری بودن علم حصولی از نظر علامه طباطبایی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
12 1393/10/20 126 بررسی اعتباری بودن علم حصولی از نظر علامه طباطبایی(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
13 1393/11/04 127 مولفه ها وساختارهای بشری؛تصدیقات یا قضایا حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده یزدی
14 1393/12/02 128 بررسی مبادی باور از دیدگاه ابن سینا حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
15 1393/12/16 129 بررسی برهان علم به جهان خارج حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1392
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1392/02/07 101 نگاهی به انسجام گروی در توجیه معرفت از منظر کیث لرر حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
2 1392/02/21 102 نگاهی به انسجام گروی در توجیه معرفت از منظر کیث لرر حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
3 1392/03/18 103 ارزش معرفت شناختی دلیل نقلی حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی
4 1392/04/01 104 راز بداهت تصوری آقای عارفی
5 1392/04/15 105 بررسی نظریات در باب راز بداهت تصوری آقای عارفی
6 1392/07/13 106 نسبی گرایی مفهومی حجت الاسلام والمسلمین واعظی
7 1392/07/27 107 گزارش فعالیت های گروه معرفت شناسی دائره المعارف علوم عقلی حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی
8 1392/08/11 108 سرّ بداهت تصوری آقای عارفی
9 1392/09/09 109 نگاهی تاریخی و معرفت شناختی به فهم متعارف دکتر اسحاق طاهری نمایش
10 1392/10/21 110 تبیین نظریه مقبول در سرّ بداهت تصوری آقای عارفی
11 1392/11/05 111 جایگاه قاعده ذوات الاسباب و قاعده مالاسسبب در معرفت بشری حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
12 1392/11/19 112 آسیبها وبایسته های حوزه معرفت شناسی2-برنامه ریزی وبررسی پیشنهادات برنامه های آموزشی و پژوهشی اعضاء گروه
13 1392/12/03 113 بررسی ابعاد معرفت شناختی ابتناء علم حصولی بر علم حضوری حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
14 1392/12/17 114 ابعاد معرفت شناختی فیلم ماتریکس حجت الاسلام والمسلمین میرخندان
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1391
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1391/01/26 86 تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی وپژوهشی در حوزه معرفت شناسی(2) اعضاء گروه
2 1391/02/09 87 لوازم شناختی حکمت متعالیه حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
3 1391/02/23 88 ارجاع علوم حصولی به علم حضوری از منظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین معلمی
4 1391/03/06 89 صدق در کانت حجت الاسلام والمسلمین جعفری
5 1391/06/25 90 بررسی وتعیین اولویت ها وبرنامه های گروه در نیم سال دوم 91 اعضاء گروه
6 1391/07/08 91 بررسی طرح قرآن در معرفت شناسی اعضاء گروه
7 1391/07/22 92 بررسی آراء معرفت شناختی فیلسوفان مسلمان حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
8 1391/08/06 93 معرفی کتب ومقالات نوشته شده درباره مباحث معرفت شناسی در قران آقای عارفی
9 1391/09/18 94 اقسام علم ومعرفت در قران حجت الاسلام والمسلمین معلمی
10 1391/10/02 95 رابطه ظن شک ویقین با ایمان حجت الاسلام والمسلمین جعفری
11 1391/10/16 96 استدلال از امکان مفاهمه علیه شکاکیت آقای دکتر ذاکری
12 1391/10/30 97 بررسی انتقادی دیدگاه کواین در زمینه معرفت شناسی طبیعی شده آقای دکتر عبدی
13 1391/11/14 98 بررسی جایگاه معرفت شناختی قلب در قرآن آقای دکتر عبدی نمایش
14 1391/11/28 99 بررسی جایگاه معرفت شناسی حس در قرآن آقای دکتر عبدی نمایش
15 1391/12/12 100 بررسی برنامه های گروه در نیم سال اول 92 اعضاء گروه
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1390
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1390/01/20 71 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت (خطا) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
2 1390/02/03 72 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت (کلی و کلی سازی «1») آقای طاهری
3 1390/02/24 73 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت (کلی و کلی سازی «2») آقای طاهری
4 1390/03/07 74 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(ادراک عرض یا ….) حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
5 1390/04/04 75 برنامه ریزی برای برنامه های گروه درسال تحصیلی آینده اعضاء گروه
6 1390/06/26 76 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(اتحاد عالم ومعلوم) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
7 1390/07/09 77 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(بحث دلالت) آقای عارفی
8 1390/07/23 78 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(بحث عقل) آقای عبدی
9 1390/08/07 79 مباحث تطبیقی حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
10 1390/08/21 80 حقیقت ادراک حسی ازدیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
11 1390/09/19 81 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(صورت قوه حساسه از نظر کانت)(1) آقای طاهری
12 1390/10/03 82 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(صورت قوه حساسه از نظر کانت)(2) آقای طاهری
13 1390/10/17 83 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(بررسی زمان ومکان در فلسفه کانت) آقای عارفی
14 1390/11/29 84 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(بررسی زمان ومکان در فلسفه کانت(2) آقای عارفی
15 1390/12/13 85 تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی وپژوهشی در حوزه معرفت شناسی اعضاء گروه
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1389
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 14/1/1389 53 جمع بندی ساختار معرفت شناسی اسلامی اعضاي گروه
2 28/1/1389 54 گزارشی ازمدخل یقین از دائره المعارف معرفت شناسی آقای عارفی
3 11/2/1389 55 عقل از نظر کانت حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
4 25/2/89 56 مفاهیم کلیدی در فلسفه نظری کانت(1) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
5 8/3/89 57 مفاهیم کلیدی در فلسفه نظری کانت(2) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
6 22/3/89 58 مفاهیم کلیدی در فلسفه نظری کانت(3) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
7 3/7/89 59 زمان ومکان استنتاج استعلائی وعلیت(1) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
8 17/7/89 60 زمان ومکان استنتاج استعلائی وعلیت(2) حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
9 1/8/89 61 علیت تمثیل دوم کتاب کانت حجت الا سلام والمسلمین بخشایش
10 15/8/89 62 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(چگونگی پیدایش شناخت) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
11 13/9/1389 63 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(علم تصور است) حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
12 27/9/1389 64 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(ماهیت حمل وضرورت در قضایا) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
13 11/10/1389 65 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(ام القضایا یا اصل هوهویت) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
14 25/10/1389 66 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت(گزاره سازی و چگونگی معرفت زایی آن ) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
15 9/11/1389 67 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت ( ماهیت قضایای سالبه) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
16 23/11/1389 68 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت ( ساختار و ماهیت قضیه شرطیه) حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
17 7/12/1389 69 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت ( جهات در قضایا) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
18 21/12/1389 70 نقد وبررسی کتاب بن لا یه های شناخت (صدق) آقای طاهری
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1388
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 22/1/1388 39 دیدگاه های مختلف درباب فرق بین مفاهیم ماهوی فلسفی ومنطقی ودیدگاه مورد قبول (2) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
2 5/2/1388 40 بررسی آراء معرفت شناختی پِرِس(1) حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
3 19/2/1388 41 بررسی آراء معرفت شناختی پِرِس(2) حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
4 2/3/1388 42 بررسي و نقد دیدگاه های پِرِس درمقاله پرسش هایی درباره توانایی های خاص انسان(1) اعضاي گروه
5 30/3/1388 43 نقد دیدگاه های پِرِس درمقاله پرسش هایی درباره توانایی های خاص انسان(2) اعضاي گروه
6 11/7/1388 44 تعیین مطالب وموضوعات درون گروهی در سال تحصيلي 89-88 اعضاي گروه
7 25/7/1388 45 تبار شناسی عناصر در فلسفه نقادی کانت دکتر اسحاق طاهری
8 9/8/1388 46 گزارشی از دائره المعارف معرفت شناسی آقای عارفی
9 23/8/1388 47 معرفی کتاب نقد عقل محض دکتر اسحاق طاهری
10 19/10/1388 48 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(1) حجت الاسلام والمسلمین رضانیا
11 3/11/1388 49 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(2) حجت الاسلام والمسلمین رضانیا
12 17/11/1388 50 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(3) اعضاي گروه
13 1/12/1388 51 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(4) اعضاي گروه
14 15/12/1388 52 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی(5) اعضاي گروه
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1387
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 31/1/1387 23 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلامی اعضاي گروه
2 7/2/1387 24 بررسی ساختار معرفت شناسی غرب اعضاي گروه
3 28/2/1387 25 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام وغرب(1) اعضاي گروه
4 11/3/1387 26 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام وغرب(2) اعضاي گروه
5 1/4/1387 27 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(1) اعضاي گروه
6 8/4/1387 28 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(2) اعضاي گروه
7 20/7/1387 29 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(3) اعضاي گروه
8 11/8/1387 30 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(4) اعضاي گروه
9 25/8/1387 31 نفی سوبژکتیویسم، شک گرائی و اومانیسم حجت الاسلام والمسلمین رضانیا
10 9/9/1387 32 تمایز میان ضرورت عینی وضرورت قضایا آقای سيد علي طا هری خرم آبادی
11 23/9/1387 33 حقیقت معرفت ازدیدگاه فِرِگه حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
12 7/10/1387 34 تفکیک بین مفهوم وشی وتحلیل قضیه به تابع ومتغیر حجت الاسلام والمسلمین فیروز جائی
13 28/10/1387 35 گرانبار بودن مشاهدات وگزاره های مشاهدتی از نظریه‌ها حجت الاسلام والمسلمین حاجی ابراهیم
14 12/11/1387 36 توجیه شرایط مقدمات برهان حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
15 26/11/1387 37 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام(5) شورای گروه
16 10/12/1387 38 دیدگاه های مختلف درباب فرق بین مفاهیم ماهوی فلسفی ومنطقی ودیدگاه مورد قبول (1) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1386
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 22/2/1386 9 گزارش از نمودار ساختاری در معرفت شناسی غرب حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
2 5/3/1386 10 بررسي علم حصولی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) وحضرت آیت الله مصباح یزدی(1) حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
3 19/3/1386 11 ارائه ساختار اولیه از معرفت شناسی اسلام وغرب حجج‌اسلام والمسلمين حاجی ابراهیم ورضانیا
4 16/4/1386 12 مذاکرات درون گروهی شوراي گروه
5 12/8/1386 13 بررسي علم حصولی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) وحضرت آیت الله مصباح یزدی(2) حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
6 26/8/1386 14 بررسي علم حصولی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) وحضرت آیت الله مصباح یزدی(3) حجت الاسلام والمسلمین کیاشمشکی
7 10/9/1386 15 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام وغرب اعضاي گروه
8 24/9/1386 16 بررسی ساختار معرفت شناسی اسلام وغرب اعضاي گروه
9 1/10/1386 17 درآمدی بر احتمال معرفت شناسی(1) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
10 6/11/1386 18 درآمدی بر احتمال معرفت شناسی(2) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
11 20/11/1386 19 درآمدی بر احتمال معرفت شناسی(3) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
12 25/11/1386 20 برنامه ریزی جلسات آینده گروه شوراي گروه
13 4/12/1386 21 واقع نمائی بدیهیات اولیه(1) آقای سید علی طاهری خرم آبادی
14 11/12/1386 22 واقع نمائی بدیهیات اولیه(2) آقای سید علی طاهری خرم آبادی
جلسات گروه معرفت شناسی سال 1385
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1/8/1385 1 تعیین مباحث درون گروهی اعضای گروه
2 24/8/1385 2 بررسي و تدوين آئین نامه مشترک گروهای علمی اعضای گروه
3 15/9/1385 3 راهکارهای استفاده از تمامی اعضاء گروه اعضای گروه
4 29/9/1385 4 بررسی موضوعات علمی پیشنهادی از سوي اعضاء اعضای گروه
5 18/11/1385 5 فلسفه مبتنی بر علم پیشین محض حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
6 2/12/1385 6 تعيين مباحث درون گروهی اعضای گروه
7 9/12/1385 7 تصمیم گیری درباب طر ح مباحث درون گروهی اعضای گروه
8 23/12/1385 8 مذاکرات درون گروهی اعضای گروه