خانه گروه های علمی گروه فلسفه سیاسی جلسات گروه فلسفه سیاسی

جلسات گروه فلسفه سیاسی

جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۹۶ هم اندیشی کرونا و فلسفه سیاسی(جلسه اول) اعضاء گروه
۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۹۷ هم اندیشی کرونا و فلسفه سیاسی  (جلسه دوم) اعضاء گروه
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۹۸ هم اندیشی و تحلیل کووید ۱۹ (کرونا) از منظر فلسفه سیاسی اعضاء گروه
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۹۹ موج سوم مطالعات امنیت و کرونا حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی نمایش
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰۰ نقش راهبردی دولت در نظام سیاسی از نگاه امام خمینی(ره) آقای دکتر صدرا
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۰۱ عدالت مدنی و الزامات تحول در جمهوری اسلامی آقای دکتر صدرا نمایش
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۰۲ هم اندیشی درباب قانون والزامات تحول در جمهوری اسلامی اعضاء محترم گروه نمایش

جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۸۶ امنیت در تمدن سازی نوین اسلامی بر اساس نظریه استاد مطهری حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی نمایش
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۸۷ کار آمدی از منظر استاد مطهری حجت الاسلام والمسلمین محمد علی سوادی
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۸۸ تعییین موضوعات ومباحث گروه در سال ۹۸-۲ بررسی وضعیت فلسفه سیاسی درایران معاصر اعضاء محترم گروه
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۸۹ فلسفه سیا سی جمهوری اسلامی دکتر علیرضا صدرا
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۹۰ نقد و بررسی کتاب مقد مه ای برحکومت اسلامی شهید مطهری حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۹۱ حکمت مدنی دولتسازی کارامد آقای دکتر صدرا
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۹۲ دولت کار آمد از منظر علامه طباطبائی آقایان حجت الاسلام دکتر یزدانی مقدم و دکتر علیرضا صدرا
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۹۳ دولت معدل(تعادل بخش)در فلسفه سیاسی اسلامی دکتر مرتضی یوسفی راد
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۹۴ کنش اجتماعی از مردم تا ملّت آقای دکتر پزشگی
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۹۵ مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسلامی دکتر محمد پزشگی
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۷۱ نقد وبررسی کتاب(درآمدی برحکومت وسیاست در عرفان اسلامی) با حضور نویسنده کتاب حجت الاسلام قادر فاضلی
۲  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹  ۷۲ فلسفه سیاسی حجاب  حجت الاسلام دکتر مهدوی زادگان
۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۷۳ مفهوم حکمت درآراء صدرالمتالهین مفهوم حکمت درآراء صدرالمتالهین  نمایش
۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۷۴ پاسخ به سوالات مطرح شده در افق حوزه(طرحی از تعریف وچیستی علم آقای دکتر علیرضا صدرا نمایش
۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۷۵ پا سخ اعضاء به مباحث کاربردی فلسفه سیاسی در جا معه اعضاءگروه
۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۷۶ بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با توجه به ابلاغ سند از سوی مقام معظم رهبری دکتر علیرضا صدرا ،دکتر محمد پزشگی،دکتر مرتضی یوسفی راد،دکتر نجف لک زایی نمایش
۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۷۷ نسبت سنجی دو رساله ولایی علامه طباطبائی (رساله الولایه ومقاله زعامت وولایت) حجت الاسلام  مهدوی زادگان نمایش
۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۷۸ خرد خفته در ایران ؛ بررسی گسست فلسفه سیاسی از سیاست عملی دکتر علی اکبر علیخانی
۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۷۹ حکمت مدنی در ارتقای کار آمدی جمهوری اسلامی ایران دکتر علیرضا صدرا نمایش
۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۸۰ حکمت سیاسی اشراق آقای دکتر یوسفی راد نمایش
۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۸۱ جایگاه تخیل در فلسفه سیاسی دکتر محمد علی فتح الهی نمایش
۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۸۲ گزارشی از اصطلاح نامه فلسفه سیاسی حجت الاسلام دکتر امیدی
۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۸۳ انقلاب اسلامی وفلسفه سیاسی غیبت(۱) حجت الاسلام بهروزی لک نمایش
۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۸۴ انقلاب اسلامی وفلسفه سیاسی غیبت(۲) حجت الاسلام بهروزی لک
۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۸۵ بررسی ابعاد سیاسی بیانیه گام دوّم انقلاب دکتر علیرضا صدرا نمایش
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۵۷ وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی آقای دکتر مرتضی یوسفی راد نمایش 
۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۵۸ مواقف فلسفه سیاسی امامیه در دوره غیبت حجت الاسلام دکتر مهدوی زاد گان نمایش 
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۵۹ نظریه دفاع انگاری جهاد ابتدایی آقای دکتر اسحاق طاهری  نمایش
۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۶۰ فلسفه سیاسی ابن عربی بر اساس رساله التدبیرات الالهیه فی اصلاح مملکه الانسانیه حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی نمایش 
۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۶۱ صلح و جهاد در اندیشه صدرالمتالهین دکتر شریف لک زایی نمایش 
۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۶۲ خوانشی از رابطه زبانشناسانه حکمت متعالیه و علم سیاست دکتر محمد پزشگی نمایش 
۷ ۱۳۹۶/۰۷۱۹ ۶۳ نقّادی متعالی دانش سیاسی متدانی دکتر علیرضا صدرا نمایش 
۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۶۴ ماهیت فلسفه وصفی و فلسفه اضافی حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی  نمایش
۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۶۵  تبیین جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی از منظر علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی نمایش 
۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹  ۶۶  بحران فلسفه سیاسی در ایران امروز حجت الاسلام دکتر مهدوی زادگان نمایش 
۱۱  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳  ۶۷  محبت در فلسفه سیاسی متعالیه دکتر شریف لک زایی  نمایش
۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱  ۶۸  الگوی کارآمدی مدنی متعالی  آقای دکتر علیرضا صدرا نمایش
۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵  ۶۹  عدالت در فلسفه سیاسی علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکتراحمد رضا یزدانی مقدم نمایش 
۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹  ۷۰  صورت بندی دولت در جامعه اسلامی در؛ تعامل فلسفه و جامعه شناسی سیاسی  حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی نمایش 
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۴۲ امام خمینی و فلسفه سیاسی انتظار حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان نمایش
۲ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۴۳ نقادی توسعه نا متعالی در حکمت متعالی آقای دکتر صدرا
۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۴۴ ماهیت استرشادی فطری زندگی اجتماعی حجت الاسلام دکتر بهروزی لک
۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۴۵ درآمدی برطبقه بندی آثار صدر المتالهین؛
بررسی جایگاه مباحث سیاسی در آثار صدر المتالهین
دکتر شریف لک زایی
۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۴۶ سقراط نبی وحکمت نبوی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضوانی نمایش
۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۴۷ باز سازی مردم سالاری دینی بر اساس الگوی ولایت حجت الاسلام والمسلمین دکترمهاجر نیا
۷ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۴۸ ظرفیت شناسی نظریه اعتبارات در حوزه فلسفه امنیت حجت الاسلام دکترنجف لک زایی نمایش
۸ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۴۹ ” ظرفیت شناسی نظریه اعتبارات در حوزه فلسفه امنیت “(جلسه دوم) حجت الاسلام دکترنجف لک زایی نمایش
۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۵۰ موانع عرفانی و کلامی ولایت نامه سیاسی نویسی حجت الاسلام دکترمهدوی زادگان
۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۵۱ الگوی پیشرفت حکمت متعالی:حرکت جوهری دکترصدرا
۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۵۲ پارادایم‌های علم سیاست دکترمحمد پزشگی
۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۵۳ پارادایم‌های علم سیاست “(پاسخ به پرسشها) دکترمحمد پزشگی
۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۵۴ ” تبین نظریه جدید مشروعیت نظام (ساختاری)” حجت الاسلام علی رضائیان
۱۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۵۵ تبین نظریه جدید مشروعیت نظام (ساختاری)”(جلسه دوم) حجت الاسلام علی رضائیان نمایش 
۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۵۶ ارزیا بی عملکرد گروه درسال ۹۵
۲-برنامه ریزی گروه برای سال ۹۶
اعضاء محترم گروه
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۲۹ ارزیابی وگزارش عملکرد گروه در سال ۹۳وبرنامه ریزی برای سال ۹۴ اعضاء گروه
۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۳۰ طرح راهبردی حکمت مدنی (جلسه اول) آقای دکتر علیرضا صدرا نمایش
۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۳۱ طرح راهبردی حکمت مدنی (جلسه دوم) آقای دکتر علیرضا صدرا
۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۳۲ معرفی کتاب درآمدی بر فلسفه حق حجت الاسلام والمسلمین دکتر طالبی نمایش
۵ ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ ۳۳ بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کلام سیاسی وفلسفه سیاسی حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک نمایش
۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۳۴ بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کلام سیاسی وفلسفه سیاسی “(پرسش وپاسخ) حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک نمایش
۷ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ ۳۵ رئالیسم تعاملی وحسن وقبح در فلسفه سیاسی علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم
۸ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۳۶ رئالیسم تعاملی وحسن وقبح در فلسفه سیاسی علامه طباطبائی (ره)(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم نمایش
۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۳۷ الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی حکمت مدنی متعالی دکتر علیرضا صدرا نمایش
۱۰ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۳۸ نقد وبررسی مبحث آقای دکتر صدرا با موضوع” الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی حکمت مدنی متعالی” دکتر علیرضا صدرا
۱۱ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۳۹ نسبت اخلاق وسیاست از منظر حکمت متعالیه دکتر روزبه نمایش
۱۲ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۴۰ وجوه سیاسی فرا نظریه دو فطرت دکتر نجف لک زایی نمایش
۱۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۴۱ وجوه سیاسی فرا نظریه دو فطرت(۲) دکتر نجف لک زایی نمایش
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۴ ارائه چکیده مقالات همایش لبنان (۱) آقایان دکتر یوسفی راد، مهدوی زادگان و طالبی
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ۱۵ ارائه چکیده مقالات همایش لبنان (۲) آقایان دکتر شریف لک زائی و بهروزی لک
۳ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۱۶ ارائه چکیده مقالات همایش لبنان (۳) آقایان دکتر صدرا و یزدانی مقدم
۴ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ۱۷ مقایسه نظریه مردم سالاری دینی با دمکراسی لیبرال حجت الاسلام والمسلمین دکتر نوروزی نمایش
۵ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۱۸ نظریه عقلانیت در حکمت مدنی دکتر پزشکی
۶ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ ۱۹ جمع بندی اعضای محترم گروه از چیستی فلسفه سیاسی دکتر پزشکی
۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ۲۰ بررسی رشته فلسفه سیاسی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین رضوانی
۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۲۱ تحلیل متن و محتوایی علم مدنی فاضلی فارابی آقای دکتر علیرضا صدرا
۱۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۲۲ نظام روشی حکمت مدنی فاضلی فارابی آقای دکتر علیرضا صدرا
۱۱ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۲۳ روش شناسی فلسفه سیاسی فارابی(۱) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۱۲ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۲۴ روش شناسی فلسفه سیاسی فارابی(۲) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ ۲۵ جایگاه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی دکتر یوسفی راد
۱۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۲۶ جایگاه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی “(پاسخ به سوالات مطرح شده) دکتر یوسفی راد
۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۲۷ نظریه عدالت اشراقی حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان
۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۲۸ نظریه عدالت اشراقی (پاسخ به سوالات) حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ ۱ تصمیم گیری در خصوص اعضاء و برنامه های گروه اعضاء گروه
۲ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۲ تصمیم گیری در خصوص اعضاء‌ و برنامه های گروه اعضاء گروه
۳ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ۳ حکمت حکمت مدنی دکتر علیرضا صدرا نمایش
۴ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ۴ بررسی مفهوم فلسفه سیاسی حجت الاسلام والمسلمین رضوانی نمایش
۵ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ ۵ چیستی فلسفه سیاسی (۱) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۶ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ ۶ چیستی فلسفه سیاسی (۲) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۷ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ ۷ تاملی انتقدی در باب مفهوم فلسفه مضاف؛مطالعه موردی در نسبت بین فلسفه سیاسی،علم سیاست و فلسفه خاص دکتر پزشگی
۸ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ ۸ فلسفه سیاسی از نگاه فارابی حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم
۹ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ ۹ چیستی حکمت سیاسی متعالیه حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا
۱۰ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ۱۰ چیستی فلسفه سیاسی از منظر افلاطون دکتر امیدی
۱۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۱۱ چیستی فلسفه سیاسی از دیدگاه ارسطو حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان نمایش
۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۱۲ سیر متکامل حکمت مدنی دکتر علیرضا صدرا نمایش
۱۳ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ۱۳ چیستی فلسفه سیاسی مشایی دکتر یوسفی راد