خانه گروه های علمی گروه فلسفه سیاسی جلسات گروه فلسفه سیاسی

جلسات گروه فلسفه سیاسی

۱۱۳۹۹/۰۱/۲۷۹۶هم اندیشی کرونا و فلسفه سیاسی(جلسه اول)اعضاء گروه

جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۹۶ هم اندیشی کرونا و فلسفه سیاسی(جلسه اول) اعضاء گروه نمایش
۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۹۷ هم اندیشی کرونا و فلسفه سیاسی  (جلسه دوم) اعضاء گروه نمایش
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۹۸ هم اندیشی و تحلیل کووید ۱۹ (کرونا) از منظر فلسفه سیاسی اعضاء گروه نمایش
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۹۹ موج سوم مطالعات امنیت و کرونا حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی نمایش
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰۰ نقش راهبردی دولت در نظام سیاسی از نگاه امام خمینی(ره) آقای دکتر صدرا نمایش
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۰۱ عدالت مدنی و الزامات تحول در جمهوری اسلامی آقای دکتر صدرا نمایش
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۰۲ هم اندیشی درباب قانون والزامات تحول در جمهوری اسلامی اعضاء محترم گروه نمایش
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۰۳ فلسفه قانون دکتر حکمت نیا نمایش
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۰۴ شناخت وساخت در نظام اجتماعی دکتر حکمت نیا
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۰۵ تعیین برنامه های گروه۲-سیاست حکمت آقای دکتر صدرا نمایش
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۰۶ هم اندیشی در خصوص موضوع:

ادلّه ضرورت تشکیل دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی

اعضاء محترم گروه نمایش
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۰۷ ادلّه ضرورت تشکیل دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی نمایش
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۱۰۸ بررسی ادله ضرورت تشکیل دولت از منظر فسلفه سیاسی اسلامی اعضاء محترم گروه نمایش
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۰۹ ضرورت دولت از منظر علامه طباطبایی حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی نمایش
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۸۶ امنیت در تمدن سازی نوین اسلامی بر اساس نظریه استاد مطهری حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی نمایش
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۸۷ کار آمدی از منظر استاد مطهری حجت الاسلام والمسلمین محمد علی سوادی
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۸۸ تعییین موضوعات ومباحث گروه در سال ۹۸-۲ بررسی وضعیت فلسفه سیاسی درایران معاصر اعضاء محترم گروه
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۸۹ فلسفه سیا سی جمهوری اسلامی دکتر علیرضا صدرا
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۹۰ نقد و بررسی کتاب مقد مه ای برحکومت اسلامی شهید مطهری حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۹۱ حکمت مدنی دولتسازی کارامد آقای دکتر صدرا
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۹۲ دولت کار آمد از منظر علامه طباطبائی آقایان حجت الاسلام دکتر یزدانی مقدم و دکتر علیرضا صدرا
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۹۳ دولت معدل(تعادل بخش)در فلسفه سیاسی اسلامی دکتر مرتضی یوسفی راد
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۹۴ کنش اجتماعی از مردم تا ملّت آقای دکتر پزشگی
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۹۵ مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسلامی دکتر محمد پزشگی
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۷۱ نقد وبررسی کتاب(درآمدی برحکومت وسیاست در عرفان اسلامی) با حضور نویسنده کتاب حجت الاسلام قادر فاضلی
۲  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹  ۷۲ فلسفه سیاسی حجاب  حجت الاسلام دکتر مهدوی زادگان
۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۷۳ مفهوم حکمت درآراء صدرالمتالهین مفهوم حکمت درآراء صدرالمتالهین  نمایش
۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۷۴ پاسخ به سوالات مطرح شده در افق حوزه(طرحی از تعریف وچیستی علم آقای دکتر علیرضا صدرا نمایش
۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۷۵ پا سخ اعضاء به مباحث کاربردی فلسفه سیاسی در جا معه اعضاءگروه
۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۷۶ بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با توجه به ابلاغ سند از سوی مقام معظم رهبری دکتر علیرضا صدرا ،دکتر محمد پزشگی،دکتر مرتضی یوسفی راد،دکتر نجف لک زایی نمایش
۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۷۷ نسبت سنجی دو رساله ولایی علامه طباطبائی (رساله الولایه ومقاله زعامت وولایت) حجت الاسلام  مهدوی زادگان نمایش
۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۷۸ خرد خفته در ایران ؛ بررسی گسست فلسفه سیاسی از سیاست عملی دکتر علی اکبر علیخانی
۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۷۹ حکمت مدنی در ارتقای کار آمدی جمهوری اسلامی ایران دکتر علیرضا صدرا نمایش
۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۸۰ حکمت سیاسی اشراق آقای دکتر یوسفی راد نمایش
۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۸۱ جایگاه تخیل در فلسفه سیاسی دکتر محمد علی فتح الهی نمایش
۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۸۲ گزارشی از اصطلاح نامه فلسفه سیاسی حجت الاسلام دکتر امیدی
۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۸۳ انقلاب اسلامی وفلسفه سیاسی غیبت(۱) حجت الاسلام بهروزی لک نمایش
۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۸۴ انقلاب اسلامی وفلسفه سیاسی غیبت(۲) حجت الاسلام بهروزی لک
۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۸۵ بررسی ابعاد سیاسی بیانیه گام دوّم انقلاب دکتر علیرضا صدرا نمایش
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۵۷ وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی آقای دکتر مرتضی یوسفی راد نمایش 
۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۵۸ مواقف فلسفه سیاسی امامیه در دوره غیبت حجت الاسلام دکتر مهدوی زاد گان نمایش 
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۵۹ نظریه دفاع انگاری جهاد ابتدایی آقای دکتر اسحاق طاهری  نمایش
۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۶۰ فلسفه سیاسی ابن عربی بر اساس رساله التدبیرات الالهیه فی اصلاح مملکه الانسانیه حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی نمایش 
۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۶۱ صلح و جهاد در اندیشه صدرالمتالهین دکتر شریف لک زایی نمایش 
۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۶۲ خوانشی از رابطه زبانشناسانه حکمت متعالیه و علم سیاست دکتر محمد پزشگی نمایش 
۷ ۱۳۹۶/۰۷۱۹ ۶۳ نقّادی متعالی دانش سیاسی متدانی دکتر علیرضا صدرا نمایش 
۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۶۴ ماهیت فلسفه وصفی و فلسفه اضافی حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی  نمایش
۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۶۵  تبیین جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی از منظر علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی نمایش 
۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹  ۶۶  بحران فلسفه سیاسی در ایران امروز حجت الاسلام دکتر مهدوی زادگان نمایش 
۱۱  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳  ۶۷  محبت در فلسفه سیاسی متعالیه دکتر شریف لک زایی  نمایش
۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱  ۶۸  الگوی کارآمدی مدنی متعالی  آقای دکتر علیرضا صدرا نمایش
۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵  ۶۹  عدالت در فلسفه سیاسی علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکتراحمد رضا یزدانی مقدم نمایش 
۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹  ۷۰  صورت بندی دولت در جامعه اسلامی در؛ تعامل فلسفه و جامعه شناسی سیاسی  حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی نمایش 
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۴۲ امام خمینی و فلسفه سیاسی انتظار حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان نمایش
۲ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۴۳ نقادی توسعه نا متعالی در حکمت متعالی آقای دکتر صدرا
۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۴۴ ماهیت استرشادی فطری زندگی اجتماعی حجت الاسلام دکتر بهروزی لک
۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۴۵ درآمدی برطبقه بندی آثار صدر المتالهین؛
بررسی جایگاه مباحث سیاسی در آثار صدر المتالهین
دکتر شریف لک زایی
۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۴۶ سقراط نبی وحکمت نبوی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضوانی نمایش
۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۴۷ باز سازی مردم سالاری دینی بر اساس الگوی ولایت حجت الاسلام والمسلمین دکترمهاجر نیا
۷ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۴۸ ظرفیت شناسی نظریه اعتبارات در حوزه فلسفه امنیت حجت الاسلام دکترنجف لک زایی نمایش
۸ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۴۹ ” ظرفیت شناسی نظریه اعتبارات در حوزه فلسفه امنیت “(جلسه دوم) حجت الاسلام دکترنجف لک زایی نمایش
۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۵۰ موانع عرفانی و کلامی ولایت نامه سیاسی نویسی حجت الاسلام دکترمهدوی زادگان
۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۵۱ الگوی پیشرفت حکمت متعالی:حرکت جوهری دکترصدرا
۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۵۲ پارادایم‌های علم سیاست دکترمحمد پزشگی
۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۵۳ پارادایم‌های علم سیاست “(پاسخ به پرسشها) دکترمحمد پزشگی
۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۵۴ ” تبین نظریه جدید مشروعیت نظام (ساختاری)” حجت الاسلام علی رضائیان
۱۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۵۵ تبین نظریه جدید مشروعیت نظام (ساختاری)”(جلسه دوم) حجت الاسلام علی رضائیان نمایش 
۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۵۶ ارزیا بی عملکرد گروه درسال ۹۵
۲-برنامه ریزی گروه برای سال ۹۶
اعضاء محترم گروه
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۲۹ ارزیابی وگزارش عملکرد گروه در سال ۹۳وبرنامه ریزی برای سال ۹۴ اعضاء گروه
۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۳۰ طرح راهبردی حکمت مدنی (جلسه اول) آقای دکتر علیرضا صدرا نمایش
۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۳۱ طرح راهبردی حکمت مدنی (جلسه دوم) آقای دکتر علیرضا صدرا
۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۳۲ معرفی کتاب درآمدی بر فلسفه حق حجت الاسلام والمسلمین دکتر طالبی نمایش
۵ ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ ۳۳ بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کلام سیاسی وفلسفه سیاسی حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک نمایش
۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۳۴ بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کلام سیاسی وفلسفه سیاسی “(پرسش وپاسخ) حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک نمایش
۷ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ ۳۵ رئالیسم تعاملی وحسن وقبح در فلسفه سیاسی علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم
۸ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۳۶ رئالیسم تعاملی وحسن وقبح در فلسفه سیاسی علامه طباطبائی (ره)(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم نمایش
۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۳۷ الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی حکمت مدنی متعالی دکتر علیرضا صدرا نمایش
۱۰ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۳۸ نقد وبررسی مبحث آقای دکتر صدرا با موضوع” الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی حکمت مدنی متعالی” دکتر علیرضا صدرا
۱۱ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۳۹ نسبت اخلاق وسیاست از منظر حکمت متعالیه دکتر روزبه نمایش
۱۲ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۴۰ وجوه سیاسی فرا نظریه دو فطرت دکتر نجف لک زایی نمایش
۱۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۴۱ وجوه سیاسی فرا نظریه دو فطرت(۲) دکتر نجف لک زایی نمایش
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۴ ارائه چکیده مقالات همایش لبنان (۱) آقایان دکتر یوسفی راد، مهدوی زادگان و طالبی
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ۱۵ ارائه چکیده مقالات همایش لبنان (۲) آقایان دکتر شریف لک زائی و بهروزی لک
۳ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۱۶ ارائه چکیده مقالات همایش لبنان (۳) آقایان دکتر صدرا و یزدانی مقدم
۴ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ۱۷ مقایسه نظریه مردم سالاری دینی با دمکراسی لیبرال حجت الاسلام والمسلمین دکتر نوروزی نمایش
۵ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۱۸ نظریه عقلانیت در حکمت مدنی دکتر پزشکی
۶ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ ۱۹ جمع بندی اعضای محترم گروه از چیستی فلسفه سیاسی دکتر پزشکی
۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ۲۰ بررسی رشته فلسفه سیاسی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین رضوانی
۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۲۱ تحلیل متن و محتوایی علم مدنی فاضلی فارابی آقای دکتر علیرضا صدرا
۱۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۲۲ نظام روشی حکمت مدنی فاضلی فارابی آقای دکتر علیرضا صدرا
۱۱ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۲۳ روش شناسی فلسفه سیاسی فارابی(۱) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۱۲ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۲۴ روش شناسی فلسفه سیاسی فارابی(۲) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ ۲۵ جایگاه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی دکتر یوسفی راد
۱۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۲۶ جایگاه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی “(پاسخ به سوالات مطرح شده) دکتر یوسفی راد
۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۲۷ نظریه عدالت اشراقی حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان
۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۲۸ نظریه عدالت اشراقی (پاسخ به سوالات) حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ ۱ تصمیم گیری در خصوص اعضاء و برنامه های گروه اعضاء گروه
۲ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۲ تصمیم گیری در خصوص اعضاء‌ و برنامه های گروه اعضاء گروه
۳ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ۳ حکمت حکمت مدنی دکتر علیرضا صدرا نمایش
۴ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ۴ بررسی مفهوم فلسفه سیاسی حجت الاسلام والمسلمین رضوانی نمایش
۵ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ ۵ چیستی فلسفه سیاسی (۱) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۶ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ ۶ چیستی فلسفه سیاسی (۲) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
۷ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ ۷ تاملی انتقدی در باب مفهوم فلسفه مضاف؛مطالعه موردی در نسبت بین فلسفه سیاسی،علم سیاست و فلسفه خاص دکتر پزشگی
۸ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ ۸ فلسفه سیاسی از نگاه فارابی حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم
۹ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ ۹ چیستی حکمت سیاسی متعالیه حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا
۱۰ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ۱۰ چیستی فلسفه سیاسی از منظر افلاطون دکتر امیدی
۱۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۱۱ چیستی فلسفه سیاسی از دیدگاه ارسطو حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان نمایش
۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۱۲ سیر متکامل حکمت مدنی دکتر علیرضا صدرا نمایش
۱۳ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ۱۳ چیستی فلسفه سیاسی مشایی دکتر یوسفی راد